IMP 2016 – ZASADY PFS

Zasady PFSSeniorskie ZapisyListy SeniorskieJuniorskie ZapisyListy Juniorskie
WYNIKI JUNIORÓWWYNIKI SENIORÓWLive StreamingPARTNERZYHistoria


Zasady PFS rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2016

1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 (dalej: IMP) będą rozegrane w następujących kategoriach:
a. męskiej,
b. damskiej,
c. 12 kategoriach juniorskich:
i. kategorie chłopięce w podziale wiekowym:
poniżej 9 lat (BU9), poniżej 11 lat (BU11), 13 lat (BU13), 15 lat (BU15), 17 lat (BU17), 19 lat (BU19),
ii. kategorie dziewczęce w podziale wiekowym:
poniżej 9 lat (GU9), poniżej 11 lat (GU11), 13 lat (GU13), 15 lat (GU15), 17 lat (GU17), 19 lat (GU19).
Kategorie juniorskie nie mogą być łączone.

2. Wszystkie turnieje rozgrywane są systemem pucharowym z grą o każde miejsce w drabince:
a. nie więcej niż 64 zawodników – turniej męski,
b. nie więcej niż 32 zawodniczki – turniej damski,
c. nie więcej niż 32 zawodników – turnieje juniorskie BU9/BU11/BU13/BU15/BU17/BU19,
d. nie więcej niż 16 zawodniczek – turnieje juniorskie GU9/GU11/GU13/GU15/GU17/GU19,

3. Aby dany turniej odbył się niezbędne jest zgłoszenie się przynajmniej 8 chętnych spełniających warunki dopuszczenia do danych zawodów.

4. Zgłoszenie zawodnika do IMP zostanie przyjęte, jeśli jest on sklasyfikowany w rankingu PFS w danej kategorii. Turniej męski, damski oraz turnieje juniorskie rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych. Rozstawienie zawodników w turnieju męskim odbędzie się według rankingu PFS, ale musi zostać zatwierdzone przez PSA. Rozstawienie zawodniczek w turnieju damskim odbędzie się według rankingu WSA, a następnie według rankingu PFS. Do rozstawienia zostaną wykorzystane:
– rankingi juniorskie z dnia 9.05.2016 r.
– rankingi seniorskie z dnia 16.05.2016 r.
Na uzasadniony wniosek zawodnika lub organizatora Komisja Techniczna może wprowadzić zmiany w rozstawieniu zawodników w turniejach juniorskich.
Dla każdego turnieju tworzona jest przez organizatora lista rezerwowa.
Zgłoszenia przesłane po dacie wyszczególnionej w punkcie 6 nie będą przyjmowane.
Punkty rankingowe za IMP przyznawane są w kategoriach dla których istnieje ranking PFS: OPEN (dla turnieju męskiego), damska, turnieje juniorskie chłopców (OU11, OU13, OU15, OU17, OU19), turnieje juniorskie dziewcząt (GU11, GU13, GU15, GU17, GU19).
Junior/juniorka może wziąć udział tylko w jednym turnieju juniorskim.

5. Układ meczów poszczególnych turniejów:
a. turniej męski – trwa 3 dni (2 mecze dziennie),
b. turniej damski – trwa 2 dni (3 mecze pierwszego dnia, 2 mecze drugiego dnia),
c. turnieje juniorskie – jeśli w turnieju gra nie więcej niż 16 graczy – 1 dzień, jeśli w turnieju gra więcej niż 16 juniorów – 2 dni (3 mecze pierwszego dnia, 2 mecze drugiego dnia).

6. Najpóźniej 5 tygodni przed pierwszym dniem rozgrywania IMP organizator ma obowiązek przesłać do PFS harmonogram ogólny turniejów zawierający co najmniej: daty rozgrywania poszczególnych turniejów oraz terminy pierwszych meczów każdego turnieju. Po akceptacji przez PFS, organizator ma obowiązek upublicznić harmonogram ogólny na stronie turniejowej – co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem IMP.
Zgłoszenia do IMP Juniorów przyjmowane są do godziny 23:59 dnia 13.05.2016 r.
Zgłoszenia do IMP Seniorów przyjmowane są do godziny 23:59 dnia 20.05.2016 r.
Po weryfikacji zgłoszeń organizator ma obowiązek przesłać do Biura PFS listę zgłoszeń juniorskich do dnia: 16.05.2016 r. oraz listę zgłoszeń seniorskich do dnia 23.05.2016 r.
Publiczne losowanie drabinek turniejowych zostanie przeprowadzone przez PFS:
– 20.05.2016 r. dla IMP Juniorów,
– 27.05.2016 r. dla IMP Seniorów.
Harmonogramy szczegółowe turniejów zostaną zaproponowane przez organizatora i po weryfikacji przez PFS opublikowane nie później niż do dnia:
– 25.05.2016 r. dla IMP Juniorów,
– 1.06.2016 r. dla IMP Seniorów.

7. Dozwolone jest przyznanie:
a. dwóch dzikich kart dla każdej z kategorii seniorskich, jednej przez PFS, drugiej przez organizatora.
b. jednej dzikiej karty dla każdej z kategorii juniorskich, po wspólnym uzgodnieniu przez PFS i organizatora

8. Wszystkie mecze punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do 11 punktów (przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów (best of 5 games). Wyjątek stanowią mecze GU9 i BU9 rozgrywane do dwóch wygranych setów (best of 3 games).

9. W IMP mogą wziąć udział tylko zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Zawodnik zgłaszający się na turniej może zostać dodany do listy po zweryfikowaniu jego obywatelstwa przez organizatora (lub w szczególnych przypadkach – przez Komisję Techniczną) – wymagany jest jeden z dokumentów: 1) poświadczenie obywatelstwa z polskiego urzędu, 2) polski dowód osobisty, 3) polski paszport.
Weryfikacja wieku zawodników zgłaszających udział w zawodach juniorskich zostanie przeprowadzona przez Organizatora na podstawie jednego z dokumentów: 1) dowodu osobistego, 2) paszportu, 3) legitymacji szkolnej z wpisanym rokiem urodzenia, 4) metryki urodzenia.
Brak jednego z ww. dokumentów uniemożliwiający identyfikację oraz określenie wieku i obywatelstwa może wykluczyć zawodnika z udziału w turnieju.

10. Najpóźniej 4 tygodnie przed turniejem organizator turnieju ma obowiązek opublikować na stronie turniejowej szczegółowe informacje na temat turnieju zawierające co najmniej: listę zgłoszonych zawodników, termin zgłoszeń do turnieju, termin dokonania opłaty wpisowej, planowany budżet i schemat podziału nagród finansowych. Lista zgłoszonych zawodników powinna być aktualizowana przynajmniej trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek), a w ostatnim tygodniu przyjmowania zgłoszeń lista powinna być aktualizowana przynajmniej raz dziennie.

11. Zgłoszenia zawodników są przyjmowane tylko pod warunkiem dokonania w terminie opłaty wpisowej.

12. W ramach opłaty wpisowej organizator turnieju zobowiązany jest zapewnić zawodnikom w czasie turnieju świadczenia zgodne z ofertą zgłoszoną w przetargu oraz opublikowaną na stronie turniejowej.

13. Zawodnicy zgłaszając się na Turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez Organizatora Turnieju meczów. Za nieusprawiedliwione wycofanie się z Turnieju po zamknięciu list startowych lub nie pojawienie się na Turnieju zawodnik może otrzymać „dyscyplinarne zero” lub karę zawieszenia wykluczająca udział Zawodnika w Turniejach pod patronatem PFS. „Dyscyplinarne zero” oznacza przyznanie ukaranemu Zawodnikowi zerowej ilości punktów za ten Turniej. Wynik ten (0 pkt rankingowych) będzie zaliczane ukaranemu Zawodnikowi jako jeden z ośmiu najlepszych jego wyników przez 12 miesięcy.

14. W przypadku rezygnacji Zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami.

15. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne mecze sędziowane są przez obu zawodników rozgrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Pierwsze mecze Turnieju sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe, o trzecie miejsce oraz finałowy powinny być sędziowane przez trzech sędziów wyznaczonych przez Sędziego Głównego. Turnieje juniorskie U11 i U13 są sędziowane przez osobę pełnoletnią.

16. Komisja Sędziowska PFS zobowiązana jest do wydelegowania na turnieje seniorskie min. 3 sędziów, posiadających co najmniej certyfikat sędziego klubowego, którzy będą do dyspozycji Sędziego Głównego przez dwa ostatnie dni rozgrywek męskich. Sędziowie ci nie mogą być uczestnikami turnieju ani nie mogą pełnić żadnej funkcji, która wykluczałaby ich pełną dyspozycyjność w tym terminie. Sędzia główny wyznacza harmonogram pracy wydelegowanych sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem meczów ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych obu kategorii.

17. Organizator turnieju zobowiązany jest pokryć w imieniu wydelegowanych sędziów następujące koszty:
a. Nocleg – poczynając od nocy poprzedzającej drugi dzień rozgrywek męskich do nocy następującej po ostatnim dniu turnieju (włącznie z wymienionymi). Miejsca noclegowe powinny znajdować się w hotelu przewidzianym dla uczestników turnieju lub innym, posiadającym zbliżony standard.
b. Wyżywienie – w zakresie odpowiadającym pełnemu pakietowi zawodniczemu na dwa ostatnie dni rozgrywek męskich.
c. Dojazd do miejsca rozgrywek – w rozsądnej wysokości, wynikającej z odległości miejsca rozgrywek od miejsca zamieszkania sędziego, czasu oraz komfortu podróży. Każdy z wydelegowanych sędziów powinien indywidualnie uzgodnić te koszty z Organizatorem.

18. Organizator zobowiązany jest podzielić pulę nagród finansowych (zgodną z ofertą przetargową jaką złożył) w sposób, który wskaże PFS (powiązane z pkt 26).

19. Organizator zobowiązany jest zapewnić świadczenia zawarte w umowie na organizację Turnieju, które zawierają co najmniej:
a. Pulę nagród finansowych (zgodna z ofertą przetargową jaką złożył organizator) w turnieju męskim oraz damskim.
b. Nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w każdym turnieju juniorskim.
c. Puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii turnieju oraz dyplomy dla minimum 8 zawodników/czek w każdej rozegranej kategorii turnieju (PFS zapewnia medale).
d. Nagrody rzeczowe stanowią wartość dodatkową dla zawodników i nie wchodzą w pulę nagród finansowych.

20. Organizator zobowiązany jest zapewnić bieżącą aktualizację wyników turniejów na stronie turniejowej.

21. Organizator zobowiązany jest transmitować w internecie mecze rozgrywane na korcie centralnym
a. od ćwierćfinałów turnieju męskiego
b. od półfinałów turnieju damskiego,
c. finały kategorii BU19 i GU19.

22. Warunkiem dopuszczenia juniora albo juniorki do udziału w turnieju jest przedstawienie Organizatorowi ważnego, w całym okresie rozgrywania turnieju, wyniku badań lekarskich zaświadczających zdolność do uprawiania sportu.

23. PFS rekomenduje, aby wszyscy Zawodnicy i Zawodniczki przedstawili Organizatorowi ważny, w całym okresie rozgrywania turnieju, wynik badania lekarskiego zaświadczającego zdolność do uprawiania sportu. W przypadku niespełnienia powyższego wymagania, warunkiem dopuszczenia Zawodnika albo Zawodniczki do udziału w turnieju jest złożenie u Organizatora oświadczenia następującej treści:
„Ja, niżej podpisany … niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2016 w squashu organizowanych w dniach … w…. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią regulaminu tej imprezy.”

24. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia obecności opieki medycznej w obiekcie sportowym przez cały czas trwania turnieju.

25. Nagrody finansowe i rzeczowe będą przekazane zawodnikom przez Organizatora podczas ceremonii zakończenia turnieju danej kategorii.

26. Turniej męski zostanie zgłoszony jako PSA National Closed, turniej damski zostanie zgłoszony jako WSA Super Challenger National Closed. W związku z tym kwoty nagród finansowych oraz sposób ich podziału odbędzie się według przepisów PSA i WSA.


powrót do strony głównej IMP

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).