Przepisy obowiązujące w rozgrywkach organizowanych przez PFS

2008-09-03 11:20:17

Najnowsze przepisy dotyczą przede wszystkim rozgrywek indywidualnych, nie omawiają żadnego aspektu rozgrywek drużynowych. Nie ma też w nich w zasadzie w ogóle poruszonych spraw związanych z Indywidualnymi Mistrzostwami Polski – finałem rozgrywek. Za ciekawostkę językową należy uznać wpisanie do przepisów turniejowych obowiązek opisywania/nazywania każdego turnieju nazwą Sponsor CUP co oznacza, że turniej rozgrywany jest w cyklu Sponsor Cup. Nazywam to ciekawostką językową, bo słowo CUP można przetłumaczyć na różne sposoby ale dotyczy to raczej jednego wydarzenia a nie całego cyklu.
Z kolei analiza logiczna sugerowałaby, że Sponsor tytularny – wymieniony w przepisach z nazwy – coś funduje w całym cyklu zawodów. Niestety, takiego sformułowania nie można się tam doszukać, a wręcz przeciwnie, obowiązkiem sponsorowania Pucharów i nagród finansowych w najważniejszych turniejach (nazwanych w przepisach – puchary lub inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju a także nagrody finansowe, których pula nie może być mniejsza niż 1000 zł) obciążony jest organizator turnieju!!!
Problemu nie byłoby, gdyby tytularnym nazewnictwem obdarzono najważniejsze turnieje czyli Super A lub/i A. Ale okazuje się, że jak zwykle (poprzednio chodziło o wybór turniejowej piłeczki) Zarząd wrzucił wszystkie turnieje do jednego worka i wszystkie mają się nazywać na jedno kopyto dokładajac jednocześnie nazwę zwyczajowo przewidzianą dla Sponsora Turnieju.
Warto zwrócić uwagę na załącznik B. wymieniany często w regułach załącznik jest tzw. dokumentem mitycznym. Nigdy nie zostało publikowany i prawdopodobnie nie został opracowany przez Zarząd PFS (12-2-2009)

wk
—————————————————–

Zasady rozgrywek na sezon 2006-2007

Stowarzyszenie Polska Federacja Squasha w celu popularyzacji dyscypliny prowadzi ogólnopolski kalendarz imprez turniejowych. Wyniki rozegranych turniejów wchodzą w skład ogólnopolskiego rankingu PFS.

Definicje

Turniejem PFS nazywamy rozgrywkę, której główna część przeprowadzana jest systemem pucharowym w oparciu o rozstawienie na drabinkach 8/16/32/64 osobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie turnieju wg innych, wcześniej uzgodnionych z PFS, zasad). Obiekt sportowy – ośrodek z kortami do squasha spełniający warunki dopuszczające do rywalizacji sportowej. Zawody zaliczane do rankingu PFS mogą być przeprowadzane wyłącznie na obiektach posiadających licencję PFS dopuszczającą obiekt do rywalizacji sportowej.
Klub squashowy – zarejestrowana struktura klubowa mająca osobowość prawną. Docelowo Polski Związek Squasha będzie związkiem klubów sportowych. Klub może (ale nie musi) mieć siedzibę w określonym obiekcie sportowym. Klubem może też być wydzielona sekcja w istniejącym klubie sportowym.
Organizatorem turnieju PFS może być: osoba fizyczna lub firma (klub, właściciel lub zarządzający obiektem) przeprowadzająca turniej squasha. Do obowiązków organizatora należy: ustalenie z PFS terminu turnieju, opublikowanie odpowiednio wcześniej informacji dot. turnieju, przeprowadzenie części sportowej turnieju, dostarczenie wyników turniejowych do systemu centralnego PFS.
System centralny PFS – program wyliczający ranking ogólnopolski PFS.

§1 Cele organizacji turniejów

1. Tworzenie aktualnego, ogólnopolskiego rankingu z jak największą liczbą graczy.
2. Zapewnienie by ranking odpowiadał rzeczywistej sile gry poszczególnych graczy.
3. Popularyzacja dyscypliny poprzez jak największą ilość turniejów lokalnych w całej Polsce.
4. Wyłonienie najlepszych graczy, którzy walczyć będą pod koniec sezonu o tytuł Mistrza Polski.

§2 Opis turniejów

1. Turnieje PFS podzielone są na 3 kategorie: A, B i C. Istnienie każdej z kategorii ma inny cel, ale wszystkie łączy wspólny, ogólnopolski ranking.
2. Gracze w żaden sposób nie są ograniczani do poszczególnych kategorii.
3. W turniejach wszystkich kategorii mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające licencje PFS. Wyjątek stanowią zawodnicy zagraniczni nie klasyfikowani w rankingu PFS.

§3 Zasady rozgrywania turniejów A

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie zawodów sportowych.
2. Turniej może odbywać się na obiektach dysponujących min. 4 kortami (w szczególnych przypadkach po wcześniejszej akceptacji PFS można od tej zasady odstąpić).
3. Turniej odbywa się pod patronatem PFS.
4. W turnieju głównym bierze udział maksymalnie 32 zawodników (w szczególnych przypadkach po wcześniejszej akceptacji PFS można od tej zasady odstąpić).
5. Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.
6. Ewentualne eliminacji przeprowadzane są wg systemu uzależnionego od ilości chętnych tak by zapewnić graczom, którzy nie zakwalifikują się do turnieju głównego grę o każde miejsce (w szczególnych przypadkach po wcześniejszej akceptacji PFS można od tej zasady odstąpić).
7. Turniej główny rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce.
8. Mecze w turnieju głównym rozgrywa się do 11 punktów (przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów. Pozostałe mecze (drabinki „pocieszenia”) mogą być rozgrywane do 2 setów wygranych. Mecz o trzecie miejsce rozgrywa się do 3 wygranych setów.
9. Najpóźniej 2 tygodnie (zalecane 1 miesiąc) przed turniejem organizatorzy mają obowiązek opublikować w internecie (na stronie własnej lub PFS) oraz w klubie szczegółowe informacje na temat turnieju oraz aktualizowaną na bieżąco listę zgłoszonych zawodników. Zgłoszenia zaleca się zamykać w terminie 4 dni przed turniejem (jeśli turniej odbywa się w sobotę to zamknięcie listy następuje we wtorek). Pozwala to na potwierdzenie wpłat uczestników oraz przeprowadzenie wcześniejszego losowania oraz rozpisania harmonogramu meczy pierwszej rundy.
10. Zgłoszenia są przyjmowane tylko pod warunkiem opłacenia uczestnictwa.
11. Wpisowe na turniej ustala organizator. Członkowie PFS mają prawo do zniżki w wysokości 10 pln.
12. Turniej rozstawiany jest wg rankingu PFS aktualnego na dzień losowania zgodnie z zaleceniami ESF (załącznik A).
13. Aktualny ranking PSA ma wyższość nad rankingiem PFS przy rozstawianiu zawodników. Goście zagraniczni bez rankingu PSA mogą ew. dostać dziką kartę przyznawaną przez organizatora.
14. Do turnieju głównego kwalifikuje się 16 zawodników najwyżej sklasyfikowanych wg rankingu PFS. O pozostałe miejsca gracze walczą w eliminacjach.
15. Organizatorowi przysługują 2 dzikie karty. Gracze z dzikimi kartami wchodzą do puli 16 zawodników zakwalifikowanych do turnieju bez eliminacji.
16. Turniej główny rozgrywany jest w ciągu 1 dnia (zalecane jest rozgrywanie turnieju w sobotę). W przypadkach wyjątkowych może zostać przeprowadzony jako turniej 2-dniowy co wymaga wcześniejszej akceptacji PFS.
17. Eliminacje rozgrywa się dzień przed turniejem głównym. W przypadkach wyjątkowych (mała ilość gier eliminacyjnych) dopuszcza się przeprowadzenie eliminacji tego samego dnia przed turniejem głównym. Decyzja taka podejmowana jest tuż po zamknięciu listy zgłoszeń w porozumieniu z PFS i musi być niezwłocznie opublikowana na stronie turniejowej.
18. Zasady i sposób rozgrywek eliminacji ustalany jest przez organizatorów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników oraz dostępności kortów/godzin.
19. Przy zgłoszeniu się minimum 6 kobiet, organizator zobowiązany jest przeprowadzić odrębny turniej damski. System rozgrywania turniejów damskich jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodniczek i powinien uzyskać akceptację PFS. W przypadku braku oddzielnego turnieju damskiego, panie mają prawo wziąć udział w turnieju męskim zdobywając punkty do rankingu męskiego jako „goście”.
20. PFS zaleca ciepły posiłek oraz owoce dla zawodników w czasie turnieju, jeśli trwa on ponad 6 godzin.
21. W przypadku przegrania rywalizacji w eliminacjach o miejsce do turnieju głównego, organizatorzy są zobowiązani umożliwić zawodnikom odpadającym rozegranie meczy o każde miejsca. System tych rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości graczy (w szczególnych przypadkach po wcześniejszej akceptacji PFS można od tej zasady odstąpić).
22. Rezygnacja zawodnika podczas trwania turnieju z dalszych gier skutkować będzie nie przyznaniem żadnych punktów rankingowych. Wyjątkiem jest kontuzja zawodnika potwierdzona oficjalnie przez sędziego głównego lub dyrektora/organizatora zawodów.
23. W przypadku rezygnacji zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami.
24. W przypadku walkoweru obustronnego obaj zawodnicy klasyfikowani są na ostatnim miejscu danej drabinki rozgrywek.
25. W przypadku planowego nierozgrywania meczy (np. rundy w turnieju pocieszenia) wszyscy zawodnicy danej drabinki zajmują razem pierwsze miejsce, o które byłaby walka w tej drabince rozgrywek.
26. Organizator zobowiązany jest zapewnić obsługę sędziowską turnieju. Sędzią głównym zawodów powinna być osoba z uprawnieniami nadanymi przez ESF/PFS. Poszczególne mecze sędziowane powinny być przez zawodników wygrywających poprzednie spotkanie na danym korcie. Mecze półfinałowe i finałowe sędziowane są przez sędziego głównego lub osoby przez niego wyznaczone.
27. Zapis meczu powinien być prowadzony przez sędziego na formularzu wg wzoru dostarczonego przez PFS. W szczególności istotny jest zapis szczegółowego wyniku oraz czasu trwania poszczególnych setów. Dane te obejmujące wyniki meczy turnieju głównego oraz drabinki organizator zobowiązany jest wprowadzić on-line do systemu statystyk.
28. Turnieje kategorii A powinny być rozgrywane średnio raz w miesiącu. Terminy wszystkich turniejów kategorii A uzgadniane są między organizatorami a PFS i opublikowane na stronie www.pfs.com.pl na cały sezon. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korekty terminu lub miejsca przeprowadzenia turnieju.
29. Wyniki turnieju organizatorzy są zobowiązani wprowadzić on-line do bazy turniejów za pomocą udostępnionego formularza, w terminie do 2 dni od rozegraniu turnieju tak by po weekendowych rozgrywkach wyniki spłynęły najpóźniej we wtorek do godz. 18. Brak wyników spowoduje nie ujęcie ich w bieżącym rankingu.
30. W przypadku turnieju kat. A – PFS ma prawo do wyeksponowania reklam oficjalnych sponsorów PFS o ile nie narusza to zobowiązań lub umów reklamowych wiążących obiekt. Zamontowaniem i demontażem materiałów dot. sponsorów PFS zajmuje się upoważniony przedstawiciel PFS.
31. Organizator w celu uatrakcyjnienia turnieju ma prawo starać się o podniesienie rangi rozgrywek przez nadanie wyższego współczynnika. Dostępne są następujące współczynniki:
1) 1,2 – organizator zobowiązany jest dodatkowo zagwarantować uczestnikom min. przekąski/zimny bufet i owoce w ciągu dnia rozgrywek oraz napoje izotoniczne w ilości min. 2 butelek (ok. 1 litra) napoju na turniej (oznaczenie A+)
2) 1,4 – organizator zobowiązany jest dodatkowo zagwarantować uczestnikom min. ciepły posiłek i owoce w ciągu dnia rozgrywek oraz napoje izotoniczne w ilości min. 3 butelek (ok. 1,5 litra) napoju na turniej (oznaczenie A++)
3) 1,6 – organizator zobowiązany jest dodatkowo zagwarantować uczestnikom min. 2 posiłki w ciągu dnia rozgrywek (w tym jeden na ciepło), owoce oraz napoje izotoniczne w ilości min. 4 butelek (ok. 2 litry) napoju na turniej (oznaczenie A+++)

§4 Zasady rozgrywania turniejów B

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie zawodów sportowych.
2. Turniej odbywa się pod patronatem PFS.
3. Szczegółowy system rozgrywania turnieju ustala organizator w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. Powinien być on zgodny z ogólnymi zasadami rozgrywek pod patronatem PFS m.in. gra do 11 punktów, rozstawienia wg rankingu PFS, możliwość gry o każde miejsce (o ile istnieje taka możliwość), turniej główny rozgrywany systemem pucharowym. Zasady rozgrywek powinny umożliwiać rozegrywanie większej liczby meczów kosztem ich długości. W przypadku dużej liczby graczy istnieje możliwość rozgrywania meczy do 2 setów wygranych (za wyjątkiem meczy fazy półfinałowej i finałowej).
4. Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.
5. Najpóźniej 2 tygodnie (zalecane 1 miesiąc) przed turniejem organizatorzy mają obowiązek opublikować w internecie (na stronie własnej lub PFS) oraz w klubie szczegółowe informacje na temat turnieju oraz aktualizowaną minimum dwukrotnie przed zamknięciem listę zgłoszonych zawodników.
6. Wpisowe na turniej ustala organizator.
7. Turniej rozstawiany jest wg rankingu PFS aktualnego na dzień losowania zgodnie z zaleceniami ESF (załącznik A).
8. Aktualny ranking PSA ma wyższość nad rankingiem PFS przy rozstawianiu zawodników. Goście zagraniczni bez rankingu PSA mogą ew. dostać dziką kartę przyznawaną przez organizatora.
9. Organizatorowi przysługuje 1 dzika karta do turnieju głównego dla 16/24 zawodników oraz 2 dzikie karty do turnieju dla 32 zawodników.
10. PFS zaleca przeprowadzanie odrębnych turniejów damskich przy min. 6 zgłoszonych zawodniczkach. W przypadku braku oddzielnego turnieju damskiego panie mają prawo wziąć udział w turnieju męskim zdobywając punkty do rankingu męskiego jako „goście”.
11. PFS zaleca ciepły posiłek oraz owoce dla zawodników w czasie turnieju, jeśli trwa on ponad 6 godzin.
12. Rezygnacja zawodnika podczas trwania turnieju z dalszych gier skutkować będzie nie przyznaniem żadnych punktów rankingowych. Wyjątkiem jest kontuzja zawodnika potwierdzona oficjalnie przez sędziego głównego lub dyrektora/organizatora zawodów.
13. W przypadku rezygnacji zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami.
14. W przypadku walkoweru obustronnego obaj zawodnicy klasyfikowani są na ostatnim miejscu danej drabinki rozgrywek.
15. W przypadku planowego nierozgrywania meczy (np. rundy w turnieju pocieszenia) wszyscy zawodnicy danej drabinki zajmują razem pierwsze miejsce, o które byłaby walka w tej drabince rozgrywek.
16. Mecze sędziowane powinny być przez zawodników wygrywających poprzednie spotkanie na danym korcie. Mecze finałowe sędziowane są przez osoby wyznaczone przez organizatora.
17. Zapis meczu powinien być prowadzony przez sędziego na formularzu wg wzoru dostarczonego przez PFS.
18. Wyniki turnieju organizatorzy są zobowiązani wprowadzić on-line do bazy turniejów za pomocą udostępnionego formularza, w terminie do 2 dni od rozegraniu turnieju tak by po weekendowych rozgrywkach wyniki spłynęły najpóźniej we wtorek do godz. 18. Brak wyników spowoduje nie ujęcie ich w bieżącym rankingu.
19. Organizator w celu uatrakcyjnienia turnieju ma prawo starać się o podniesienie rangi rozgrywek przez nadanie wyższego współczynnika. Dostępne są następujące współczynniki:
1) 1,2 – organizator zobowiązany jest dodatkowo zagwarantować uczestnikom min. przekąski/zimny bufet i owoce w ciągu dnia rozgrywek oraz napoje izotoniczne w ilości min. 2 butelek (ok. 1 litra) napoju na turniej (oznaczenie B+)
2) 1,4 – organizator zobowiązany jest dodatkowo zagwarantować uczestnikom min. ciepły posiłek i owoce w ciągu dnia rozgrywek oraz napoje izotoniczne w ilości min. 2 butelek (ok. 1 litra) napoju na turniej (oznaczenie B++)
3) 1,6 – organizator zobowiązany jest dodatkowo zagwarantować uczestnikom min. 2 posiłki w ciągu dnia rozgrywek (w tym jeden na ciepło), owoce oraz napoje izotoniczne w ilości min. 3 butelek (ok. 1,5 litra) napoju na turniej (oznaczenie B+++)

§5 Zasady rozgrywania turniejów C

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie zawodów sportowych.
2. Turniej odbywa się pod patronatem PFS.
3. Zasady rozgrywania turniejów C są dowolne z zastrzeżeniem definicji turnieju. Wymaganiem formalnym jest zgłoszenie rozgrywek do PFS oraz oficjalna publiczna zapowiedź turnieju na stronie PFS.
4. Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.
5. W przypadku braku oddzielnego turnieju damskiego panie mają prawo wziąć udział w turnieju męskim zdobywając punkty do rankingu męskiego jako „goście”.
6. Zgłoszenie turnieju musi nastąpić minimum 1 tydzień przed planowanym terminem.
7. Wyniki turnieju organizatorzy są zobowiązani wprowadzić on-line do bazy turniejów za pomocą udostępnionego formularza, w terminie do 2 dni od rozegraniu turnieju tak by po weekendowych rozgrywkach wyniki spłynęły najpóźniej we wtorek do godz. 18. Brak wyników spowoduje nie ujęcie ich w bieżącym rankingu.

§6 Finanse

1. Wszystkie wpłaty przekazywane przez organizatorów na rzecz PFS za turnieje, których wyniki uwzględniane będą w ogólnopolskim rankingu będą przeznaczona na sfinansowanie działań statutowych w szczególności na:
1.1. tworzenie i utrzymanie aplikacji do rejestracji, wyliczania wyników oraz publikacji rankingu w internecie;
1.2. bieżącej działalności PFS.
2. Wpłata na rzecz PFS za turnieje kategorii A wynosi 250 PLN.
3. Wpłata na rzecz PFS za turnieje kategorii B to 150 PLN (w przypadku zgłoszenia cyklu turniejów w ilości minimum 5 na sezon przysługuje obniżenie opłaty do 100 PLN za jeden turniej, w przypadku nie rozegrania min. 5 turniejów w sezonie organizator zobowiązany będzie dopłacić różnicę).
4. Wpłata na rzecz PFS za turnieje kategorii C to 50 PLN.
5. Dopłaty za podniesienie współczynnika rangi turnieju:
· Współczynnik 1,2 – 100 zł
· Współczynnik 1,4 – 200 zł
· Współczynnik 1,6 – 300 zł
6. Wpłatę za turniej organizator uiszcza na konto PFS najpóźniej w momencie przesłania wyników. Brak wpłaty powoduje niezaliczenie wyników do rankingu oraz może skutkować wykluczeniem organizatora z dalszego cyklu rozgrywek PFS.

§7 Zasady punktacji rankingu PFS

1. Punkty zdobyte w turnieju zależą od poziomu turnieju, czyli od średniej dotychczasowej pozycji w rankingu PFS wszystkich graczy biorących udział w turnieju (im wyżej sklasyfikowani gracze biorą udział w turnieju tym więcej punktów można zdobyć) oraz od liczby startujących zawodników.
2. Do rankingu są liczone punkty z 10 najlepszych turniejów rozegranych przez gracza (przeliczonych wcześniej wg współczynnika czasu, patrz pkt 3).
3. Liczba punktów z turnieju wchodzących ew. do rankingu zależy od czasu rozegrania turnieju. Punkty z turnieju rozegranego w ciągu ostatnich 4 tygodni liczą się w 100%, z 4 tygodni wcześniej brane są w wysokości 95% i tak dalej: co 4 tygodnie o 5% mniej punktów.
4. Im większa liczba punktów tym wyższa pozycja w rankingu PFS. Jeśli zawodnicy mają równą ilość punktów w rankingu są klasyfikowani na tej samej pozycji a do ew. rozstawienia w turniejach brana jest pod uwagę ich wzajemna pozycja we wcześniejszym rankingu.
5. Minimalna liczba osób w turnieju, który może być uwzględniony w rankingu PFS to 8 (taka też liczba graczy jest brana do wyliczania rankingu przy turniejach damskich lub juniorskich z mniejszą obsadą).
6. Ranking PFS przeliczany jest raz w tygodniu po każdym weekendzie. Publikacja rankingu następuje najpóźniej w każdą środę do godziny 10.
7. Wyniki poszczególnych turniejów uwzględniane są w rankingu pojedynczo zgodnie z kolejnością przeprowadzenia.
8. Protesty w związku z wynikami poszczególnych turniejów uwzględniane są w okresie do 14 dni od czasu rozegrania danego turnieju. Po tym czasie nie ma możliwości nanoszenia żadnych poprawek do wyników i tym samym do rankingu.
9. Wzór na wyliczanie punktów dla zawodnika za jeden turniej:

PKT = round(W*WR*100/(M^(1/2)))

gdzie:
M – miejsce zajęte w turnieju np. 1 albo 15 albo 100
M^(1/2)) – to jest pierwiastek 2 stopnia z M – np. dla pierwszego miejsca będzie to 1, dla 4 będzie 2, dla 9 – 3 itd.
W – to jest współczynnik poziomu turnieju wyliczany na podstawie dotychczasowych pozycji w rankingu wszystkich graczy grających w danym turnieju. Dodatkowo współczynnik W zależy od liczby osób startujących w turnieju: im jest ich więcej tym współczynnik jest większy.
WR – jest to współczynnik podnoszący rangę turnieju. Dla kategorii A i B z założenia wynosi 1, może być podniesiony do 1,2 / 1,4 / 1,6. Dla kategorii C zawsze wynosi 1.

W= (L-7)^(1/4)*(L/S)^(1/2), gdzie
L – liczba zawodników biorących udział w turnieju głównym (max 32, wyjątkiem są tylko IMP gdzie może być 64)
S – średnia pozycja zawodników turnieju, według aktualnego rankingu

Dla turniejów kategorii A i B, aby utrzymać ich rangę, współczynnik S będzie miał ustaloną wartość graniczną. Dla turniejów kat. A współczynnik S wyniesie 24, dla turniejów kat. B – 48.

Oczywiście może się zdarzyć, że gracze z turnieju nie są jeszcze sklasyfikowani w rankingu wtedy przed policzeniem współczynnika W należy ich dopisać do rankingu na ostatnich, kolejnych miejscach.

round( ) – to jest zaokrąglenie do wartości całkowitych
PKT – jest to liczba punktów zdobyta w danym turnieju

Wzór zapewnia uzależnienie liczby zdobywanych punktów od poziomu graczy startujących w turnieju. Jednocześnie utrzymuje różnicę między zdobywanymi punktami przez pierwszego i drugiego zawodnika od różnicy między drugim i trzecim, która znowu jest większa od różnicy między trzecim i czwartym itd.

Zawodnicy mający aktualnie ranking PSA do wyliczenia wartości turnieju mają przyznawaną wartość najwyżej rozstawionego gracza z rankingu PFS biorącego udział w tym turnieju. Zawodnicy zagraniczni występujący w rozgrywkach PFS jako goście do wyliczenia wartości turnieju mają przyznawaną wartość sklasyfikowanego na następnej pozycji zawodnika z rankingu PFS biorącego udział w tym turnieju.

10. Pozycja w rankingu zależy od zebranych punktów z 10 najlepszych turniejów rozegranych przez gracza. Przed wyborem najlepszych turniejów każdy z nich jest wcześniej indeksowany ze względu na czas rozegrania (patrz pkt. 3)

Manual turniejowy kat. A

Najpóźniej 2 tygodnie (zalecane 4 tygodnie) przed turniejem:
· ogłoszenie o turnieju na stronie pfs.com.pl oraz w klubie, w którym odbywa się turniej
· otwarcie listy zgłoszeń na stronie organizatora (w przypadku braku tej strony – lista może być umieszczona na stronie PFS lub dowolnym innym portalu pod warunkiem, że będzie do niej link ze strony PFS)
· strona (w szczególności lista startowa) powinna być aktualizowana raz dziennie do momentu oficjalnego zamknięcia

Po zamknięciu listy zgłoszeń powinny być dwie aktualizacje:
– przed losowaniem (po weryfikacji graczy)
– po losowaniu
· Na stronie turniejowej powinno być umieszczone logo PFS z linkiem do strony PFS

Piątek, tydzień przed turniejem
· mailing informacyjny PFS do członków o możliwości udziału w imprezie

Tydzień turniejowy
Wtorek – zamknięcie listy zgłoszeń:
· ustalenie listy rozstawionych – „pierwszej połówki” turnieju – 16 zawodników grających bez eliminacji
· ostateczne zamknięcie listy zgłoszeń
· ustalenie systemu eliminacji
Środa
· losowanie turnieju głównego i eliminacji
Środa/czwartek
· publikacja harmonogramu turnieju z godzinowym rozpisaniem eliminacji oraz I rundy turnieju głównego
Piątek
· organizator przesyła przelew opłaty za turniej na konto PFS
· otrzymuje od PFS:
– aktualną listę licencjonowanych zawodników z imieniem, nazwiskiem, miastem i nr licencji
– instrukcje dot. wprowadzania wyników on-line do systemu

Piątek wieczorem
· ewentualne eliminacje (jeśli jest odpowiednio duża liczba uczestników)

Sobota:
· forrunda przedturniejowa (przy małej nadwyżce chętnych)
· turniej główny

Po zakończeniu turnieju organizator przesyła do PFS:
· w formie on-line wyniki turnieju wraz z wynikami poszczególnych meczy w turnieju głównym.
TERMIN 2 dniowy – najpóźniej wtorek godz. 18
· listę osób, które zdecydowały się dołączyć do grona PFS i wypełniły oraz przekazały organizatorowi deklaracje. Lista ma zawierać imię, nazwisko, miasto, PESEL. Deklaracje organizator lub poszczególni nowi członkowie przesyła pocztą na adres korespondencyjny PFS w tygodniu poturniejowym.

PFS publikuje na stronie PFS:
· ranking
· listę końcową turnieju z punktami i linkiem do wyników szczegółowych

Manual turniejowy kat. B

Najpóźniej 2 tygodnie przed turniejem:
· ogłoszenie o turnieju na stronie pfs.com.pl oraz w klubie, w którym odbywa się turniej
· otwarcie listy zgłoszeń na stronie organizatora (w przypadku braku tej strony – lista może być umieszczona na stronie PFS lub dowolnym innym portalu pod warunkiem, że będzie do niej link ze strony PFS)
· strona (w szczególności lista startowa) powinna być aktualizowana minimum dwukrotnie w okresie do zamknięcia listy startowej.
Po zamknięciu listy zgłoszeń na stronie powinna być opublikowana aktualna zweryfikowana lista uczestników.
· Na stronie turniejowej powinno być umieszczone logo PFS z linkiem do strony PFS

Piątek, tydzień przed turniejem
· mailing informacyjny PFS do członków o możliwości udziału w imprezie

Tydzień turniejowy
Czwartek/piątek
· organizator zamyka listę zgłoszeń, przeprowadza losowanie oraz publikuje harmonogram rozgrywek (w przypadkach szczególnych istnieje możliwość zamknięcia listy i przeprowadzenia losowania w sobotę przed turniejem – wymaga to jednak wcześniejszej informacji na stronach turniejowych)
· przesyła przelew opłaty za turniej na konto PFS
· otrzymuje od PFS:
– aktualną listę licencjonowanych zawodników z imieniem, nazwiskiem, miastem i nr licencji
– instrukcje dot. wprowadzania wyników on-line do systemu

Piątek wieczorem
· ewentualne eliminacje (jeśli jest odpowiednio duża liczba uczestników)

Sobota:
· forrunda przedturniejowa (przy małej nadwyżce chętnych)
· turniej główny

Po zakończeniu turnieju organizator przesyła do PFS:
· w formie on-line wyniki turnieju. TERMIN – najpóźniej wtorek godz. 18
· listę osób, które zdecydowały się dołączyć do grona PFS i wypełniły oraz przekazały organizatorowi deklaracje. Lista ma zawierać imię, nazwisko, miasto, PESEL. Deklaracje organizator lub poszczególni nowi członkowie przesyła pocztą na adres korespondencyjny PFS w tygodniu poturniejowym.

PFS publikuje na stronie PFS:
· ranking
· listę końcową turnieju z punktami i linkiem do wyników szczegółowych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).