2010 04 10 Walne Zebranie PFS
• kolejna odsłona rozwoju polskiego squasha

Zakończenie Walnego Zebrania PFS.
Kahuna – 10 kwietnia 2010

Tym razem wszystko było doskonale wyreżyserowane. Szybko i sprawnie, jeśli chodzi o głosowanie. Czasowo mogło to trwać trochę szybciej. W skrócie rezultaty są następujące:
1. Dotychczasowy Zarząd (Adam i Denis) złożył rezygnacje.
2. Powołano nowy Zarząd w składzie Janusz Plencler (prawdopodobnie Prezes), Artur Łukasiewicz, Piotr Samborski.
3. Ze składu Komisji Rewizyjnej usunięto Maćka Maciejewskiego.
4. Odczytano oświadczenie Łukasza Nitki dotyczące zaszłości (m.inn. potwierdzające zaniedbania byłego Prezesa w sprawach ZUS-owskich), które nie kończy całej sprawy ale wyjaśnia kilka aspektów działalności Łukasza z poprzedniej kadencji.

W rzeczywistości spotkanie mogło się odbyć w składzie Komisji Rewizyjnej, bo to ona dysponowała doskonałą większością głosów. Dlatego poprzedni wybór Walnego (Adam Michańków na Prezesa) można uznać za wypadek przy pracy. Wtedy wynik był pochodną miejsca wyborów (Poznań)  i sprawnej agitacji.
Tym razem sprawniej zadziałali zawodnicy KR zdobywając liczbę upoważnień wystarczającą do wyboru nowych władz przy milczącej obojętności połowy członków PFS.
Wcześniejsze kuluarowe poszukiwania dały rezultat i powołany został nowy skład Zarządu, który zdaniem KR będzie skutecznie realizował podstawowe cele Stowarzyszenia.
Tym samym można dotychczasowe animozje uznać za zakończone. Pozostaje tylko czekać na expose nowej ekipy.
Walne (w rzeczywistości maszynka do głosowania sterowana głosami zebranymi przez KR)  zajmowało się też przez chwilę sprawami bieżącymi (IMP – z wiadomych względów) oraz oświadczeniem Łukasza Nitki.

pozdr/wk

cd. nastąpi – Kahuna – 10 kwietnia 2010

W dość gorącej atmosferze odbyło się zapowiadane za 14 marca Walne Zebranie PFS.
Obecnych było wirtualnie ponad 70 a fizycznie 18 osób. Największym politycznym “macherem” okazał się być Wojtek Karwowski, który zgromadził 20 upoważnień z całego kraju. Także pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mieli sporo do powiedzenia. Poza nimi reprezentowanych było kilka indywidualnych osób oraz środowiska krakowskie i poznańskie.
Walne załatwiło najważniejsze sprawy czyli zmiany w statucie – a po to się właśnie odbył ten sabat działaczy. Efektem zmian jest potrzeba uzupełnienia składu Zarządu do przynajmniej trzech a nie więcej niż pięciu osób. I tego Walne nie zdecydowało się przeprowadzić. Za to spotkanie zostało przeniesione o trzy tygodnie na 10 kwietnia do klubu Kahuna.
Do wyjaśnienia pozostały zarzuty jakie obiecał przedstawić poprzedni Prezes PFS  (Łukasz Nitka) oraz uzupełnienie składu Zarządu do liczby przewidzianej prawidłowym statutem.  Chociaż wielu uczestników zapowiada raczej zmianę składu.
Przekonamy się 10 kwietnia.
A oficjalne dokumenty są lub będą dostępne na stronie pfs.com.pl. A poniżej te, które dotarły do najniżej podpisanego.

PFS – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Komunikat PFS

W związku z pismem otrzymanym od Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (opublikowany na stronie PFS w dn. 05.02.2010 r.) PFS ogłasza termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.03.2010 r.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie,
w sali hotelu Radisson przy ulicy Grzybowskiej 24.
Start w niedzielę o godzinie 10:00, a w rzeczywistości
o godzinie 11 bo zazwyczaj godzinę czeka się na stwierdzenie qourum.

Zapewne wszyscy członkowie PFS dostali już zawiadomienie o porządku obrad.
W planach jest m.inn.: przedstawienie sprawozdania z działalności dotychczasowego zarządu oraz dyskusja nad projektami uchwał zmieniającymi statut. Zanim jednak dojdzie do dyskusji najpierw zebrani muszą ustalić czy jest dostateczna liczba obecnych członków a potem uzgodnić program zebrania. Dopiero wtedy, no i po wyborze Przewodniczącego  Spotkania może ruszyć praca merytoryczna, bo przecież o nic innego nie chodzi?

Proponowane zmiany w statucie to w sumie 11 uchwał. Wydawać by się mogło, że można ten problem, czysto techniczny z punktu widzenia Stowarzyszenia załatwić w 3 godziny (godzina na oczekiwanie na drugi termin Zebrania, bo quorum przecież nie będzie, i dwie godzinki na dyskusję i głosowanie). Ale nie będzie tak bezboleśnie.

W międzyczasie Komisja Rewizyjna opublikowała na stronach PFS Apel do członków PFS.
A oto jego treść:

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

14 marca 2010 r. odbędzie się najbliższe Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Squasha. Pragniemy poinformować, że członkowie Komisji Rewizyjnej zaproponują uzupełnienie porządku obrad o punkty ujęte w uchwale komisji z dnia 5 lutego 2010 roku:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad jego zatwierdzeniem. Sprawozdanie komisji z działalności obejmuje informację o pracach członków komisji podczas obecnej kadencji od dnia ostatniego sprawozdania, a także jest wypełnieniem ciążących na komisji zobowiązań wynikających ze statutu stowarzyszenia. W szczególności zawiera wyniki działań kontrolnych oraz ocenę prac i sprawozdania Zarządu, w tym finansowego. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest nieodłącznym dopełnieniem sprawozdania Zarządu.
2. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia. Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzorującego, należy przywrócić kolegialność Zarządu Stowarzyszenia. Oznacza to zmianę i zwiększenie aktualnego składu Zarządu Stowarzyszenia, co za tym idzie konieczność powołania do Zarządu nowych członków. W związku z powyższym zwracamy się do Was, Członków Stowarzyszenia, do zwrócenia szczególnej uwagi na ten istotny punkt, który powinien znaleźć się w porządku obrad najbliższego zebrania. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do rozważenia pełniejszego zaangażowania się w zarządzanie naszym stowarzyszeniem i stworzenia nowego Zarządu. Wszystkim chętnym sugerujemy przygotowanie i przedstawienie wizji sposobu zarządzania stowarzyszeniem i głównych kierunków działań zmierzających do rozwoju squasha w Polsce oraz wspierania osób i jednostek organizacyjnych, które takie działania podejmują. Zachęcamy również do wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem, a także do kontaktu z Zarządem, członkami Komisji Rewizyjnej lub Stowarzyszenia.
3. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2010. Zarząd, jako organ wykonawczy stowarzyszenia, jest zobowiązany do realizacji zadań zgodnych z kierunkami określonymi przez Walne Zebranie Członków. Biorąc pod uwagę rzadkość zebrań Członków Stowarzyszenia, a także realny wysiłek związany z uczestniczeniem i organizacją takiego zebrania, byłoby olbrzymią stratą dla najbliższej przyszłości Stowarzyszenia, gdyby aktualne działania i zamierzenia Zarządu nie zostały poddane weryfikacji przez Członków Stowarzyszenia podczas tego najbliższego spotkania.  W związku z powyższym jesteśmy przekonani, ze Członkowie Stowarzyszenia oczekują przedstawienia przez Zarząd wcześniej przygotowanego planu działań na rok 2010.

Z poważaniem
Członkowie Komisji Rewizyjnej PFS
Tomek Banasiak
Kamil Dominiak
Wojtek Karwowski
Jarek Kopyt
Maciek Maciejewski
Waldek Paturej

============================

Zarząd zaś opublikował w dniu dzisiejszym (10.03) Sprawozdanie, które ośmielam się przytoczyć w prawie nie zmienionej formie:

[ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ]
Okres sprawozdawczy: listopad 2009-luty 2010
Członkowie Zarządu: Adam Michańków (Prezes Zarządu), Denis Łopatin Wiceprezes

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na potrzeby członków Polskiej Federacji Squasha. Stanowi podstawę oceny pracy Zarządu która zostanie dokonana na koniec kadencji 2010.
Cele działania Zarządu listopada 2009-luty 2010:

 • uporządkowanie procesu komunikacji ze środowiskiem squashowym
 • uporządkowanie systemu działania wewnątrz organizacji

Część 1. Sytuacja wyjściowa (listopad 2009)
Stan finansów PFS
Sytuacja finansowa PFS ze względu na praktyczny brak środków oraz brak przychodów była i jest bardzo trudna. Proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.
ZUS
W roku 2008 Zarząd PFS zatrudnił Panią Paulinę Kaletkę w biurze PFS na umowę o pracę (patrz załącznik). Równocześnie (o czym dowiedzieliśmy się w terminie późniejszym z listów Pani Pauliny) nie regulował opłat za ZUS. Dziś dług PFS wobec ZUS sięga ok. 10.000 zł. Dokładna suma jest w chwili obecnej obliczana przez ZUS (oczekujemy na dane z Urzędu). Obecnie Pani Paulina Kaletka grozi Sądem Pracy Polskiej Federacji Squasha.
Działania podjęte przez Zarząd:

 • wystąpienie do ZUS o określenie wysokości zaległości PFS wobec ZUS
 • Pani Paulina Kaletka przebywa na urlopie macierzyńskim (formalnie zatrudniona przez

PFS)

 • Zatrudnienie Pani Natalii Bareńskiej w biurze PFS w Warszawie

Ważne: w kwietniu 2009 roku na prośbę członków Zarządu dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej: Tomasz Banasiak oraz Jarosław Kopyt udali się do Krakowa w celu weryfikacji dokumentacji księgowej PFS. W sprawozdaniu mailowym poinformowali ówczesnych członków Zarządu, że nie stwierdzili rażących błędów w prowadzeniu dokumentacji księgowej. Oznacza to, że poświadczyli nieprawdę lub nie wypełnili swoich obowiązków. Patrz sprawozdanie z audytu_PFS 17 kwietnia 2009.

US i obsługa rachunkowa
W listopadzie 2009 otrzymaliśmy z biura rachunkowego ATVT z Krakowa informację, że nie wydadzą nam dokumentów księgowych stowarzyszenia do momentu uregulowania zaległości jakie PFS jest winne ATVT za lata ubiegłe. Kwota zaległych faktur wynosiła: 1098 + 2867 zł brutto.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy wszystkich dokumentów dlatego przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 rok nie jest możliwe w chwili obecnej. W oparciu o pisemne zobowiązanie Pana Wojciecha Małoty z biura ATVT sprawozdanie zostanie zrealizowane do końca marca 2010.
Ważne: bez tych dokumentów nie można stwierdzić czy PFS płacił należne środki na konta Urzędu Skarbowego. W naszej opinii prawdopodobne ale nie potwierdzone w dokumentach są nieokreślone zobowiązania Stowarzyszenia wobec Urzędu Skarbowego.
Działania podjęte przez Zarząd:

 • podpisanie umowy z nowym biurem rachunkowym VIP Account z Warszawy (częściowy sponsoring barterowy) – wraz z nowym rokiem kalendarzowym czyli od 1 stycznia 2010
 • wprowadzenie systemu księgowego opartego na modelu przygotowanym przez członków KR
 • spłata zobowiązań wobec ATVT za rok 2009 oraz 2008 – z opłat turniejowych
 • zlecenie rozliczenia roku 2009 przez ATVT do końca marca 2010 roku

Sponsorzy i wydarzenia
Umowy sponsoringowe
XTB (X Trade Brokers) – umowa podpisana przez poprzedni Zarząd kadencji 2007/2008 opiewa na kwotę 180.000 zł przy czym 50.000 zł zostało celowo przeznaczone przez sponsora na wynajem szklanego kortu na potrzeby Polish Open. Środki te zostały przeznaczone na administrację oraz wynagrodzenia poprzedniego Prezesa Zarządu.
Działania podjęte przez Zarząd:

 • spotkanie z Panem Robertem Kosowskim – dyrektorem marketingu XTB w celu wyjaśnienia sprawy
 • przedstawienie propozycji rozwiązania problemu – w zamian za nie wyciąganie konsekwencji przez XTB z tytułu przeznaczenia tych środków na inne cele niż przewidziane w umowie przedłużyć umowę wygasając w sierpniu 2010 do końca grudnia 2010
 • w chwili obecnej nie mamy żadnych zobowiązań wobec XTB, ale firma nie zdecydowała się kontynuować współpracy z PFS

Rozliczenie IMP 2009

W imieniu PFS chciałbym podziękować w tym miejscu Waldkowi Kobusowi przede wszystkim z dwóch powodów:

 • zrealizował w szalonym tempie IMP 2009 w dodatku bez umowy z PFS (żaden dokument pisany nie określa warunków współpracy pomiędzy PFS reprezentowanym przez Łukasza Nitkę a Waldkiem Kobusem)
 • czekał na rozliczenie wiele miesięcy bo praktycznie do grudnia 2010 roku

Działania podjęte przez Zarząd:

 • ustalenie wysokości zobowiązań wobec Waldka Kobusa jako organizatora IMP 2009
 • działanie profilaktyczne – ogłoszenie przetargu na organizację IMP 2010 (wygrał MySquash Poznań). Zasady współpracy zostały określone w umowie – do wglądu w biurze PFS.
 • kompensata zobowiązań z Waldkiem Kobusem – rozliczenie zobowiązań wobec PFS za rok 2009 za organizację turniejów – do wglądu w biurze PFS

ENCC 2009

 • wizytacja Martina Wrena – 218 GBP / zaległość wobec ESF (uregulowana w lutym 2010) – z opłat turniejowych
 • nadruk na koszulkach reprezentacji Polski – 270,84 (uregulowane w grudniu 2009) – z opłat turniejowych
 • camp reprezentacji sierpień 2010 – wynagrodzenie Tomas Hrazsky – 1120 zł (uregulowane luty 2010) – z opłat turniejowych

Serwis www

 • zaprojektowanie i wdrożenie serwis www.pfs.com.pl oraz serwis www.pfs.com.pl/encc2009 – I rata 5856 zł brutto (uregulowane w lutym 2010 z opłat turniejowych), II rata – 4392 zł brutto (nie uregulowane do dziś)

Inne

 • Michael Khan – obecnie dyrektor techniczny EFS, zwrot kosztów przelotu na camp reprezentacji Polski w lutym 2009 / kwota 305,51 Euro (uregulowana w lutym 2010 z opłat turniejowych).
 • NetMedia – 560,16 – opłata za wynajem Sali na Walne Zebranie Członków PFS 6.09.2009 (uregulowane grudzień 2009)

Stan konta PFS
1 listopada 2009 – 13.420,05 zł (w tym: 10.060 zł wpłacone przez uczestników ENCC ale nie rozliczone zobowiązanie wynikające z umowy na organizację ENCC na podstawie wystawionej faktury przez Organizatora czyli ShowService Sp. z o.o.)
Majątek PFS
1 listopada 2009 – cały majątek Stowarzyszenia stanowi laptop marki Toshiba
Wynagrodzenia Zarządu PFS
Zgodnie z przesłanym przez przez Sąd Rejestrowy pismem w sprawie nieprawidłowości w statucie PFS należy zwrócić uwagę na fakt, że członkom Zarządu Stowarzyszenia z racji pełnionych funkcji w Zarządzie nie wolno pobierać wynagrodzenia. Członkowie Zarządu PFS Adam Michańków i Denis Łopatin zgodnie oświadczają że nigdy nie pobierali wynagrodzenia za swoją pracę i do końca kadencji 2010 nie będą tego czynili.
Sprawa wynagrodzenia Łukasza Nitki poprzedniego Prezesa Zarządu w oparciu o dokumenty jakie otrzymaliśmy z Sądu wydaje się jasna. Nie ma żadnych podstaw prawnych do wypłat wynagrodzenia, których Łukasz Nitka dokonał w latach 2007/08. W dokumentach PFS nie ma żadnej umowy regulującej współpracę Łukasza Nitki z PFS. Oznacza to, że środki jakimi dysponował i na które brakuje dokumentów księgowych (dokładną weryfikację przeprowadzimy do końca czerwca 2010) powinny zostać zwrócone do kasy Stowarzyszenia. Ze względu na powagę sytuacji z ostatecznymi wnioskami chcemy wstrzymać się do momentu przygotowania Sprawozdania Finansowego i bilansu za rok 2009 oraz przeprowadzenia szczegółowej konsultacji z biurem prawnym.

Część 2. Działania Zarządu wg obszarów


Administracja PFS
Ze względu na brak środków na kontach PFS w miesiącach listopadzie i grudniu prace biurowe PFS realizowane były przez członków Zarządu. W tym okresie mieliśmy do czynienia z pewnymi opóźnieniami ze względu na brak „siły roboczej”.
Finanse
Cel działania: zminimalizowanie kosztu „utrzymania” PFS
Działania:

 • pozyskanie nieodpłatne dzięki dobrej woli właścicieli SquashCity biura PFS w Warszawie (siedziba przeniesiona z Krakowa ze względów na łatwiejszą komunikację)
 • podpisanie umowy o wymianie barterowej z kancelarią prawną Sójka i Maciak (nieodpłatne dla PFS) zobacz www.sojka-maciak.com
 • podpisanie umowy na obsługę rachunkową z VIP Acocunt
 • podpisanie umowy o współpracy z Agencją PR Studio 111 (umowa nie nakłada na na PFS żadnych kosztów bieżących, Agencja zobowiązuje się do pozyskiwania Media Patronów na wydarzenia organizowane przez PFS nieodpłatnie oraz do poszukiwania Sponsorów Finansowych w zamian za wynagrodzenie prowizyjne na poziomie 25%)
 • rezygnacja członków Zarządu z wynagrodzeń
 • zatrudnienie na umowę zlecenie Pani Natalii Bareńskiej – pracownika Biura Zarządu PFS w wymiarze ½ etatu czyli 4 godzin dziennie od 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku (zakres kompetencji do wglądu w biurze PFS)

Efekt: całkowity koszt utrzymania biura PFS nie przekracza 2500 zł brutto miesięcznie (w tym koszty połączeń tel, biura, Internetu, obsługa prawna, obsługa rachunkowa, wynagrodzenie pracownika biura Zarządu)
Organizacja PFS
Podział kompetencji wewnątrz Zarządu w celu usprawnienia prac.
Prezes Zarządu – Adam Michańków
Planowanie strategiczne działań PFS, nadzór nad sprawami finansowymi PFS, współpraca z kancelarią prawną i biurem rachunkowym, przygotowanie i wdrożenie procedur organizacyjnych, działania w zakresie marketingu i PR polskiego squasha, organizacja wydarzeń (IMP, Polska Liga Squasha, ENCC 2010, IEC 2011, WISPA), nadzór nad realizacją programu play squash, współpraca z partnerami medialnymi i sponsorami dla PFS
Członek Zarządu – Denis Lopatin
Sprawy międzynarodowe (komunikacja z ESF, WSF, ustalenie spraw dot. ENCC 2010, IEC 2011, szkolenia sędziowskie na poziom międzynarodowy przy okazji ETC, szkolenia trenerskie na poziom ESF 2), poszukiwanie sponsorów, nadzór nad sprawami sędziowskimi (praca z Komisją Sędziowską), nadzór nad pracami Komisji Technicznej oraz Trenerskiej, współpraca z trenerem kadry
Efekt: jasny podział kompetencji i decyzyjności co usprawnia bieżące działanie członków Zarządu
Proces obiegu dokumentów.
Ze względu na fakt, że mieszkamy w różnych miastach konieczne jest pewne sproceduralizowanie obiegu dokumentów. Patrz załącznik obieg dokumentów_PFS.
Centrum przepływu informacji – biuro Zarządu PFS
Podstawowym źródłem informacji planujemy uczynić serwis www.pfs.com.pl. Z czasem będziemy na nim zamieszczać wszystkie kluczowe informacje i stanie się bazą wiedzy PFS.
Pozostałe dokumenty (dokumenty księgowe, korespondencja, umowy, etc.) gromadzone są w odpowiednich segregatorach w biurze PFS.
Bieżąca kontrola pracy odbywa się dzięki systemowi dzielonych dokumentów gogle docs. Na bieżąco członkowie Zarządu oraz pracownik biura Zarządu uzupełniają przebieg spraw kluczowych dla funkcjonowania PFS.
Rozwój struktur
Ze względu na specyfikę organizacji – jesteśmy Stowarzyszeniem Non-profit działającym społecznie – za cel postawiliśmy sobie decentralizację decyzyjności oraz zaangażowanie jak najszerszego grona kompetentnych osób w prace PFS.
Działanie:

 • powołanie Komisji Sędziowskiej, Technicznej i Trenerskiej
 • powołanie Trenera Selekcjonera Kadry

Koordynator Programu Trenerskiego – Michał Dobrowolski
Po odmowie ze strony Macieja Chądzyńskiego, któremu zaproponowaliśmy kontynuowanie programu trenerskiego pod warunkiem przekazania praw autorskich do programu, na trenera koordynatora Programu Trenerskiego powołaliśmy Michała Dobrowolskiego.
Opracowany został wstępny program szkoleń trenerskich dostosowany do wymogów w skali europejskiej ESF i przygotowany harmonogram szkoleń na poziomie narodowym do końca 2010 roku (dostępny na www.pfs.com.pl). Ponadto na szkolenie poziom ESF 2 w Pradze w dniach 4-6.03.2010 oddelegowani zostali Maciej Kliś (trener kadry) i Marcin Kozik (jeden z trenerów z najdłuższym stażem w Polsce). W dniach 13-15 maja 2010 zamierzamy zorganizować w Warszawie kurs na poziom ESF 2, na który rekomendujemy kolejnych polskich trenerów m.in. Wojciecha Nowisza – kolejnego w kolejce do uzyskania poziomu trenerskiego ESF 2.
Trener Selekcjoner Kadry – Maciej Kliś
Po konsultacjach z zawodnikami Zarząd PFS podjął decyzję o formalnym powołaniu Trenera Selekcjonera Kadry. W naszej opinii zaangażowanie Maćka oraz doskonałe rekomendacje, które wystawił mu Pavel Sladecek Mistrz Czech 2009 zaprocentują osiągnięciami polskich zawodników w przyszłości. Naszym błędem niewątpliwie był brak wyjaśnienia sytuacji z Tomasem Hrazskym, który dotychczas zajmował się treningami kadry. Bardzo przepraszamy Cię Tomas za wynikłe nieporozumienia.
Obszar kompetencji Trenera Selekcjonera:
– opracowanie zasad i kryteriów powołania do kadry
– rekomendacja dla Zarządu PFS w sprawie składu kadry
– prowadzenie zawodników kadry (organizacja campów, indywidualne programy treningowe, mecze kontrolne)
– zarządzanie budżetem reprezentacji (w oparciu o porozumienia ze sponsorami pozyskaliśmy kwotę 50.000 zł brutto celowo na działania Reprezentacji Polski od firm Dunlop i ASB Squash Courts)
– bieżąca komunikacja z zawodnikami
Zrealizowane zadania:
– przygotowany program i harmonogram obozów kadry
– pozyskane środki od sponsorów Reprezentacji Polski
– pozyskane stroje dla Reprezentacji Polski (dostawa 19 marca 2010 wg informacji od firmy Dunlop)
– powołane Ośrodki Kadry (Kahuna, SquashCity, SquashPark) – kluby bezpłatnie udostępniają korty na obozy kadry
– pierwszy oficjalny mecz towarzyszki Polska-Ukraina (inicjatywa i praktycznie całkowity wkład klubu SquashCity w Warszawie)
– zrealizowany cykl obozów Reprezentacji Polski przygotowawczych do Drużynowych Mistrzostw Europy 2010
Koordynator Polskiej Ligi Squasha – Marcin Kozik
Z inicjatywy Marcina Kozika powstał ciekawy projekt rozgrywek drużynowych z udziałem zawodników z zagranicy reprezentujących poszczególne kluby. Do ligi budowanej na wzór BundesLigi zgłosiło swój akces 12 drużyn męskich i 4 damskie. W kolejnych latach zamierzamy kontynuować rozwój Ligi.
Zrealizowane zadania:
– przygotowany Regulamin Polskiej Ligi Squasha
– opracowane dokumenty pomocnicze takie jak zgłoszenia drużyn, regulaminy opłat
– opracowany harmonogram ligi
– opracowane logo Polskiej Ligi Squasha
– zlecone pozyskanie mediapatronatów
– wstępne ustalenia dot. rozegrania finału ligi w krakowskim Squash4You (inicjatywa Macieja Maciantowicza)
Słabe strony:
– kolizja terminów z zawodami indywidualnymi (zbyt duże natężenie wydarzeń squashowych z udziałem tych samych zawodników)
– małe zaangażowanie drużyn
Komisja Sędziowska
Członkowie Komisji Sędziowskiej w ścisłej współpracy z Denisem Lopatinem (członkiem Zarządu PFS) prowadzą kursy sędziowskie. Od listopada 2009 do końca lutego 2010 przeprowadzono 3 kursy sędziowskie (w Warszawie, Krakowie i Poznaniu) dzięki czemu znacząco wzrosła ilość osób przeszkolonych do sędziowania na poziomie klubowym, Ponadto członkowie Komisji Sędziowskiej opracowali procedurę rozpatrywania protestów, która zostanie wdrożona wraz z nowym regulaminem rozgrywek na sezon 2010/2011.
Ponadto Piotr Samborski przy wydatnym udziale Wojtka Karwowskiego oraz Adama Michańków opracował Regulamin IMP 2010. Dokumenty porządkujące organizację IMP 2010 będziecie mogli przeczytać na www.pfs.com.pl/imp.
Komisja Techniczna
Członkowie Komisji Technicznej powołanej do życia formalną uchwałą Zarządu pełnią na bieżąco swoje funkcje czuwając nad przebiegiem turniejów oraz rekomendują rozwiązania spraw związanych z protestami. Ponadto od kilku miesięcy przygotowywany jest projekt Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych na sezon 2010/11. Planujemy zakończyć ten proces w czerwcu 2010 roku.
Narzędzia komunikacji
Obecnie PFS posiada rozbudowany serwis www.pfs.com.pl funkcjonujący na bazie systemu CMS. Równocześnie korzystamy z nieco archaicznego pod względem konstrukcji systemu rankingowego.
Ponadto posiadamy dwa serwisy pochodne do głównego serwisu:

 • serwis angielskojęzyczny ENCC 2009 – www.pfs.com.pl/encc2009
 • serwis polskojęzyczny IMP 2010 – www.pfs.com.pl/imp

Naszym celem jest uczynienie z serwisu www.pfs.com.pl głównego źródła informacji o ważnych sprawach dla polskiego squasha, sprawnego narzędzia komunikacji z zawodnikami i klubami oraz podstawowego narzędzia informacji dla wszystkich którzy interesują się squashem i inwestowaniem w squasha w Polsce.
Jako PFS zamierzamy udostępniać na kluczowe wydarzenia w polskim squashu takie jak:
ENCC, IMP, PLS dedykowane subserwisy. Najtrudniejsza praca czyli przygotowanie wzorcowych serwisów praktycznie jest już za nami, czego dowodzą projekty wspomnianych wyżej dwóch serwisów.
PR, marketing i sponsoring
Naszym założeniem jako PFS jest promować polskiego squasha poprzez duże wydarzenia organizowane we współpracy z klubami. Będąc organizatorem wspieramy kluby polecając do współpracy skuteczne agencje PR oraz udostępniając dedykowane serwisy www.
W lutym 2010 zawarliśmy umowę z agencją PR Studio 111 na podstawie, której Studio 111 zobowiązuje się do pozyskania Media Patronów na wydarzenia squashowe w Polsce oraz ma prawo pozyskiwać sponsorów finansowych dla wydarzeń squashowych w Polsce. W zamian za swoje usługi nie otrzymuje stałego wynagrodzenia, a wyłącznie premię za sukces w wysokości 25% kwoty przekazanej przez Sponsorów.
Przykładowy efekt działań PR – patrz raport dla media patronów i sponsorów ENCC 2009

Część 3. Wyjaśnienie dyskusyjnych decyzji Zarządu

Konkursy i przetargi
W końcówce roku 2009 rozstrzygnięte zostały konkursy i przetargi w sprawach kluczowych dlapolskiego squasha. Dzięki temu możemy spokojnie przygotowywać się do poszczególnych wydarzeń.
Konkurs na organizację IMP 2010 – do konkursu przystąpił wyłącznie jeden oferent klub MySquash z Poznania. Po negocjacjach została podpisana umowa określająca warunki współpracy przy organizacji IMP 2010.
Konkurs na organizację ENCC 2010 – do konkursu przystąpił wyłącznie jeden oferent klub Kahuna z Warszawy. Negocjacje określiły warunki współpracy przy organizacji ENCC 2010. W przypadku tego przetargu pojawiła się wątpliwość ze strony Maciej Maciantowicza z klubu Squash4You. Od poprzedniego Prezesa Łukasza Nitki otrzymał informację, że ENCC 2010 będzie organizowane w krakowskim klubie. Niestety ponieważ klub nie przystąpił do przetargu nie możemy respektować tych niepotwierdzonych żadnym dokumentem formalnym wcześniejszych ustaleń.
Konkurs na organizację finału PLS 2010 – nie zgłosił się żaden klub. Nieformalną chęć organizacji zgłosił Maciej Maciantowicz z klubu Squash4You. Rozmowy będą prowadzone w trybie poza konkursowym.
Konkurs na Oficjalną Piłkę PFS – konkurs wygrała firma Optimum Distribution dystrybutor piłek Dunlop.
Konkurs na Partnera Sprzętowego Polskiej Reprezentacji – konkurs wygrała firma Optimum Distribution dystrybutor odzieży marki Dunlop.
Konkurs na Partnera Programu Juniorskiego – konkurs wygrała firma Karakal
Ważne:

 • chcemy w tym miejscu podkreślić, że nie ma żadnych formalnych wymogów dot. sposobu organizacji przetargów, Po doświadczeniach tegorocznych na sezon 2010/11 zamierzamy wprowadzić procedury przetargowe aby uniknąć nieporozumień.
 • Informacje o przetargach i konkursach były upublicznianie na serwisie www.pfs.com.pl oraz przesyłane w formie mailowej do klubów zarejestrowanych w bazie danych PFS Przetargi na sezon 2010/2011 zamierzamy ogłosić w lipcu-sierpniu 2010.

Sprawa protestu – nie uregulowania nagród finansowych dla zawodników przez Niku Squash
Po raz pierwszy w historii PFS, z prawdziwą przykrością, zmuszeni byliśmy zastosować działanie „wymuszające” na klubie. Po zakończeniu turnieju A+ w Poznaniu w klubie Niku wpłynął formalny protest od uczestniczki Dominiki Witkowskiej podkreślający niezgodność z regulaminem. Sprawa dotyczyła nie wypłacenia przez klub Niku nagród finansowych zgodnych z wymogami regulaminu. Zarząd PFS podjął rozmowy z przedstawicielami klubu p. Moniką Szczodrowską oraz p. Szymonem Folbrychtem w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Przedstawiciele klubu powoływali się na ustalenia słowne poczynione z poprzednim Prezesem Łukaszem Nitką. Na pisemną prośbę skierowaną do Łukasza Nitki otrzymaliśmy odpowiedź w formie mailowej, że żadnych ustaleń dot. braku nagród finansowych nie poczynił z Niku. W oparciu o takie stanowisko poprzedniego Prezesa oraz opinię Komisji Sędziowskiej (Tomasz Banasiak oraz Piotr Samborski) Zarząd podjął decyzję o nakazaniu Niku uregulowania zawodnikom nagród finansowych w sumie 1000 zł do podziału pomiędzy 6 zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w turniejach damskim i męskim. Niku wysłało dwa pisma (w tym jedno skierowane do Ministra Turystyki, Sportu i Rekreacji), w których nie wyraża zgody na przekazanie nagród co jest jawnym naruszeniem regulaminu. W takiej sytuacji byliśmy zmuszeni odebrać Niku prawo organizacji turniejów rankingowych PFS do momentu uregulowania kwoty należnej zawodnikom.
Sprawa opłat od zawodników za udział w turniejach
Decyzja Zarządu o wprowadzeniu tej opłaty stanowi z pewnością źródło dyskusji. Niestety sytuacja finansów PFS wymusza poszukiwanie bezpośrednich źródeł na pokrycie bieżące działalności. Chcemy jeszcze raz podkreślić, że środki pozyskane z tego tytułu przeznaczane są wyłącznie na koszty administracji bieżącej PFS. Szczegółowe rozliczenie wydatków będzie prezentowane na stronach www.pfs.com.pl począwszy od kwietnia za I kwartał 2010 (od momentu powołania nowego biura rachunkowego VIP Account).
Sprawa wprowadzenia przez KR regulacji dot. pracy Zarządu
W oparciu o wykładnię obowiązującej Ustawy o Stowarzyszeniach dokonanej przez Kancelarię Sójka i Maciak chciałbym podkreślić, że Komisja Rewizyjna nie ma prawa ingerencji w bieżące prace Zarządu Stowarzyszenia. Oznacza to, że nie ma prawa narzucać jakichkolwiek wymagań na Zarząd. Ma natomiast prawo oczekiwać wyjaśnień i w stosownej formie występować o nie w stosunku do członków Zarządu. Jedynym organem ustawodawczym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Sprawa rejestracji zmian statutowych i współpracy Zarządu z Komisją Rewizyjną
Uważamy, że działania podjęte przez niektórych członków Komisji Rewizyjnej na poprzednich dwóch Walnych Zebraniach Członków przyczyniły się do poważnych szkód w bieżącej pracy Stowarzyszenia. Ostatnie miesiące to pasmo negatywnych działań Komisji Rewizyjnej ingerującej w bieżącą pracę Stowarzyszenia.
Oto kilka przykładów:

 • zaproponowane zmiany w Statucie m.in. dot. wyłącznego prawa polskich obywateli do bycia członkami Stowarzyszenia, umocnienie pozycji Prezesa Zarządu, nadanie uprawnień nadzoru i ingerencji Komisji Rewizyjnej w tym odwołania członka Zarządu zostały zanegowane przez Sąd Rejestrowy (w tym miejscu chciałbym przypomnieć, że projekt poprawek był przygotowywany przez członka Komisji Rewizyjnej Waldemara Patureja wraz z kancelarią prawną Paturej). W istocie wprowadzone poprawki niezgodne są z prawem i wywołały burzę w Urzędach wokół Stowarzyszenia.
 • KR w oparciu o niezgodny z prawem Statut dokonała odwołania członka Zarządu Denisa Łopatina czym zaburzyła na około 1 miesiąc pracę Zarządu
 • Kancelaria Prawna Paturej (właścicielem jest jeden z członków KR) wycofała się ze współpracy z Zarządem PFS czym przyczyniła się do opóźnienia prac nad sprawami prawnymi (w tym umowami dot. sponsorów reprezentacji) o ok. 2 miesiące Podsumowując należy podkreślić wkład w pracę Zarządu i Stowarzyszenia takich członków KR jak Maciej Maciejewski (twórca koncepcji controllingu finansowego PFS), Wojciech Karwowski (aktywny członek Komisji Technicznej, współtwórca Regulaminów Rozgrywek IMP i Indywidualnych), a z drugiej strony podkreślić negatywne działania Jarosława Kopyta, Tomasza Banasiaka (brak weryfikacji dokumentów ZUS i US w kwietniu 2009, wprowadzenie poprawek niezgodnych z prawem w Statucie) oraz Waldemara Patureja (wycofanie obsługi kancelarii oraz brak weryfikacji prawnej Statutu zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach).

Sprawa założenia Polskiego Związku Squasha
W dniu 1 kwietnia 2009 roku PFS otrzymał formalne stanowisko od Ministerstwa Turystyki, Sportu i Rekreacji informujące, że nie przewidują w chwili obecnej zgodnie z obowiązującą ustawą zakwalifikowania squasha jako dyscypliny sportowej w Polsce. Rekomendują nam zapoznanie się z warunkami projektowanej ustawy i poczekanie do momentu jej uchwalenia. W związku z tym podjęliśmy świadomą decyzję o poczekaniu do września 2010 w celu wzmocnienia naszej organizacji i przystąpienia do prac wg nowej ustawy.

Część 4. Planowane działania do końca kadencji 2010

Zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej Zarząd poniżej prezentuje plany działania do końca kadencji 2010. Przedstawione poniżej założenia są kontynuacją planu założonego w momencie wyboru nowego Zarządu dokonanego na poprzednim Walnym Zebraniu.
Finanse PFS – patrz plan 2010
Koszty Administracji
Koszty administracji zminimalizowane w roku 2010 do 2500-3000 zł brutto miesięcznie pokrywane są opłat od zawodników za udział w turniejach.
Koszty Reprezentacji
Koszty reprezentacji zostaną pokryte w przeważającej części z budżetu pozyskanego od Partnerów Reprezentacji (ASB Squash Courts oraz Dunlop). Kwota 50.000 zł pozostawiona do dyspozycji Trenera Reprezentacji pokrywa koszty: części obozów kadry, występów 4 osobowej drużyny męskiej i 3 osobowej drużyny damskiej na ETC 2010 oraz ENCC 2010 . Niestety w roku 2010 zawodnicy są zmuszeni do pokrycia części kosztów obozów kadry oraz występów w meczach towarzyskich.
Koszty utrzymania serwisu www i subserwisów
Koszty utrzymania rocznego serwisu oraz ewentualnych zmian na serwisie pokrywane będą z przychodów od firm prezentujących swoje substrony z produktami na www.pfs.com.pl.
Serwisy dedykowane takie jak www.pfs.com.pl/imp realizowane są z opłat które wnoszą kluby za organizację wydarzeń oraz z przychodów od Partnerów.
Koszty kursów trenerskich oraz sędziowskich
Uczestnicy kursów pokrywają wszystkie koszty organizacji kursów (łącznie z noclegami, wynagrodzeniem prowadzących oraz przygotowaniem programu trenerskiego i sędziowskiego)
Koszty wydarzeń
Środki pozyskane od klubów na cele statutowe przy okazji wydarzeń takich jak IMP czy ENCC są przekazywane na: zakup pucharów i medali, przygotowanie dyplomów oraz wdrożenie serwisu www dedykowanego dla wydarzenia. Pozostałe środki przeznaczone będą na promocję wydarzenia np. obsługę PR lub koszty przesyłek plakatów do klubów.
Pozostałe aktywności
PFS zamierza aktywnie prowadzić rozmowy nt. pozyskania partnerów finansowych dla PFS . Dotychczasowe rozmowy z takimi firmami jak Beiersdorf (Nivea), Kompania Piwowarska (Lech) , XTB nie przyniosły skutku ze względu na ograniczenia budżetowe firm związane z kryzysem gospodarczym.
Ważne: PFS jest organizacją non-profit. To oznacza, że wszystkie przychody powinien przeznaczać na działalność bieżącą i rozwój squasha w Polsce. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie powinno służyć wyłącznie ułatwieniu pozyskania Partnerów finansowych przez PFS i przeznaczenia przychodów na wsparcie programu juniorskiego oraz innych aktywności.
Działania Zarządu PFS – założenia 2010.
Prezentacja ENCC 2010 oraz IEC 2011 (Individual European Championships) na Annual General Meeting w Aix de Provance we Francji przy okazji ETC 2010.
Zarząd PFS zobowiązany jest do przygotowania prezentacji na dorocznym spotkaniu Europejskiej Federacji Squasha. Naszym obowiązkiem będzie zaprezentowanie dwóch wydarzeń szczególnie ważnych dla polskiego squasha: Pucharu Europy 2010 (ENCC) w klubie Kahuna w Warszawie oraz Indywidualnych Mistrzostw Europy 2011.
Program Juniorski
Dotychczas praktycznie nie mogliśmy uczynić nic aby wspierać aktywnie juniorów. Po zakończeniu IMP 2010 i ETC 2010 zamierzamy przystąpić do organizacji Programu Juniorskiego w Polsce.
Krok I – powołanie Koordynatora Programu Juniorskiego (wraz z zespołem trenerów zaangażowanych w rozwój juniorów w Polsce).
Krok II – opracowanie założeń programu
Krok III – podpisanie umowy z marką Karakal (określenie jasnych wymogów wobec klubów, ogłoszenie konkursu na otrzymanie pakietów sprzętowych, nadzór nad realizacją programu w klubach)
Krok IV – działania na rzecz pozyskania Partnera Finansowego dla Programu Juniorskiego

Organizacja PFS
1. Opracowanie procedur konkursowych dla wydarzeń na sezon 2009/2010.
2. Ogłoszenie konkursów na kluczowe wydarzenia w sezonie 2011 oraz ich rozstrzygnięcie – do końca sierpnia 2010.
3. Wprowadzenie systemu controllingowego wg propozycji Komisji Rewizyjnej (pierwsze sprawozdanie kwiecień 2010).
4. Zamierzamy do końca września spłacić wszystkie zaległości PFS z poprzednich lat (liczymy na pozyskanie środków od Partnerów Finansowych, które częściowo będą przeznaczone na ten cel).
Sezon 2009/10
1. Przygotowanie Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych na sezon 2010/11 oraz wdrożenie ewentualnych poprawek do elektronicznego systemu rankingowego – do końca czerwca 2010
2. Przeprowadzenie projektu certyfikacji klubów / nadanie prawa rozgrywania zawodów określonej rangi, podpisanie umów o współpracy (czerwiec-wrzesień 2010).
3. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów na Turnieje A w sezonie 2010/11 – czerwiec lipiec 2010
4. Przygotowanie i uruchomienie II edycji Polskiej Ligi Squasha – od października 2010.
Wydarzenia 2010/11

 • Od października 2010 – Polską Ligę Squasha (PLS) edycja II
 • Październik 2010 – ENCC 2010 w Kahunie
 • Listopad 2010 – we współpracy z Waldkiem Kobusem Turniej SquashMasters
 • Kwiecień 2011 – Indywidualne Mistrzostwa Europy
 • Marzec-Kwiecień 2010 – IMP 2011
 • Maj 2011 – finał PLS

Cele są ambitne ale wierzymy, że dzięki pomocy całego środowiska wszystko nam się uda.

Za zarząd PFS
Prezes Adam Michańków

============================

A poniżej teksty Komisji Rewizyjnej

Komentarz Członków Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Squasha do sprawozdania Zarządu z dnia 10 marca 2010 rok.

Działając na podstawie §21 statutu Stowarzyszenia Członkowie Komisji Rewizyjnej odnieśli się do wybranych punktów tego sprawozdania.
Tekst niniejszego komentarza zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 14 marca 2010 roku, a także zostanie opublikowany na stronie pfs.com.pl.
Biorąc pod uwagę niekompletność informacji, a także ograniczony czas dostępny między publikacją i Walnym Zebraniem, członkowie KR nie podjęli się wydania kompletnej opinii na temat sprawozdania Zarządu z dnia 10 marca b.r. ograniczając się do poniższej, wstępnej listy nieścisłości, pominięć i błędów zawartych w sprawozdaniu.
1.    Okres sprawozdawczy: aktualny Zarząd został wybrany 4 października 2009 r., a sprawozdanie Zarządu zostało przedstawione 10 marca 2010, zatem powinno obejmować ten okres (niemal pół roku).
2.    Denis Lopatin jest pełnomocnikiem Zarządu, nie Wiceprezesem – uchwała Zarządu z 11 stycznia 2010 r.
3.    Sprawozdanie Zarządu jest skierowane do Członków Stowarzyszenia i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. Tymczasem sprawozdanie zostało udostępniony na publicznie dostępnym portalu. Postępowanie takie narusza w rażący sposób §19 p. 8. statutu Stowarzyszenia.
4.    Sens działalności stowarzyszenia opiera się na członkostwie. Sprawozdanie pomija całkowicie ten temat. W szczególności, brak informacji o zredukowaniu liczby członków w okresie sprawozdawczym o niemal 25%.
5.    Nieprawdą jest informacja o braku przychodów w okresie sprawozdawczym. Przykładowe źródła:
a.    opłaty turniejowe (estymacja 500 – 2,000 PLN miesięcznie)
b.    opłat statutowych (est. 3,500 – 4,000 PLN miesięcznie)
c.    składki członkowskie (est. 9,000 PLN)
d.    sponsora reprezentacji ASB (40,000 PLN)
6.    Nieprawdą jest, że weryfikacja dokumentacji księgowej została przeprowadzona na prośbę członków Zarządu. Działania te były realizacją uchwały KR z 29 stycznia 2009 r. w następstwie odrzucenie raportów finansowych za lata 2006 – 2008 oraz nie rekomendowania skwitowania Zarządu PFS na Walnym Zebraniu 1 lutego 2009 r.
7.    W następstwie kontroli, KR podjęła uchwałę o raporcie, który jest ujęty w protokole KR z dnia 23 kwietnia 2009 r. – nie była to komunikacja mailowa od dwóch członków KR, co jest napisane w sprawozdaniu.
8.    Brak dokumentów księgowych: biuro rachunkowe nie ma prawa zatrzymać dokumentów księgowych. Zarząd nie dołożył wystarczających starań przez niemal pół roku w celu rozliczenia finansowego roku 2009.
9.    Umowa z Show Service (powiązana z członkiem Zarządu stowarzyszenie A. Michańków): nieprzestrzeganie procedury zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia: brak przedłożenia Komisji Rewizyjnej, ryzyko wykorzystania stowarzyszenia dla celów prywatnych.
10.    Umowa na wykonanie serwisów internetowych (powiązana z członkiem Zarządu stowarzyszenie A. Michańków): nieprzestrzeganie procedury zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia: brak przedłożenia Komisji Rewizyjnej, ryzyko wykorzystania stowarzyszenia dla celów prywatnych.
11.    Umowa na IMP 2010: nieprzestrzeganie procedury zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia: brak pozyskania opinii prawnej oraz brak przedłożenia Komisji Rewizyjnej.
12.    Umowa z Agencją PR Studio 111 na prowizji w wysokości 25%, co oznacza, że np. przy pozyskaniu kwoty od sponsora w wysokości 200,000 PLN, wynagrodzenie agencji będzie na poziomie 50,000 PLN: nieprzestrzeganie procedury zaciągania zobowiązań: brak przedłożenia Komisji Rewizyjnej i brak opinii prawnej.
13.    Sprzeczność stwierdzeń: członkom zarządu stowarzyszenia nie wolno pobierać wynagrodzenia oraz by zminimalizować koszty, Członkowie Zarządu … rezygnują z wynagrodzeń.
14.    Brak informacji do KR o systemie dzielonych dokumentów (google docs)
15.    Komisja Techniczna nie jest inicjatywą tego Zarządu w okresie sprawozdawczym.
16.    Komisja Sędziowska jest wspólną inicjatywą Arka Salińskiego, Piotra Samborskiego i Tomka Banasiaka z marca 2009 roku. Inicjatywa ta została początkowo odrzucona przez Denisa Lopatina w ramach pracy w Zarządzie poprzedniej kadencji. Ostatecznie znalazła realizację w październiku 2009 r.
17.    Przetarg ENCC 2010:
a.    Nieprawdą jest, że brakuje dokumentu formalnego potwierdzającego zgłoszenie klubu krakowskiego do organizacji ENCC 2010. Zamiar organizacji ENCC 2010 w Krakowie został uzgodniony z Europejską Federacją Squasha (ESF), a następnie potwierdzony formalnym zgłoszeniem przekazanym na ręce Sue Scott podczas ENCC 2009 w Poznaniu.
b.    Sprawa organizacji ENCC w Polsce była omawiana przez Zarząd PFS z Europejską Federacją Squasha w październiku i listopadzie 2009, zatem jeszcze przed rozstrzygnięciem domniemanego przetargu.
18.    Nieprawdą jest, że przeprowadzono konkurs na oficjalną piłkę PFS. Informacja ze strony pfs.com.pl: ‘Zgodnie z umowa wstępnie negocjowanymi przez poprzedni Zarząd Oficjalną Piłką Polskiej Federacji Squasha na sezon 2009_2010 będzie Dunlop Pro’.
19.    Informacja o przetargach i konkursach nie były rzetelnie publikowane. Informacje nie docierała do zainteresowanych stron. Przykład: oficjalne zastrzeżenia od właściciela klubu Squash4You.
20.    Protesty: do tej pory nie wszystkie protesty, które wpłynęły do PFS zostały rozpatrzone. Brak informacji zwrotnej do osób składających protest. Np.: protest dotyczący turnieju A w SquashCity (2009/11/16).
21.    Sprawa opłat od zawodników – informacja niekompletna. Olbrzymie zamieszanie wprowadził tryb wprowadzenia opłat od zawodników w turniejach: ‘z dnia na dzień’, bez instrukcji (np. VAT), z ‘nakazem’ nałożonym na kluby. W efekcie do PFS zostały skierowane zastrzeżenia.
22.    Odnosząc się do oceny Zarządu regulacji dotyczących pracy Zarządu, należy stwierdzić, że kompetencje Komisji Rewizyjnej są określone w statucie stowarzyszenia uchwalonym przez Walne Zebranie Członków. Podstawową rolą Komisji jest stały nadzór nad działalnością stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności. Jest to szczególnie istotne przy większych zobowiązaniach zaciąganych przez stowarzyszenia oraz przy wykorzystywaniu firm, które mają powiązania własnościowe bądź zarządcze z Zarządem stowarzyszenie – w takich sytuacjach najczęściej dochodzi do nadużyć i defraudacji.
23.    Zmiany statutowe:
a.    Ostatnie Walne Zebranie stowarzyszenia było konieczne ze względu na całkowity paraliż prac Zarządu, którego członkowie, w tym dwaj wybrani na obecną kadencję, mimo podjętych prób przez KR, nie byli w stanie wypracować form wzajemnej współpracy.
b.    Zaproponowane zmiany statutu przyniosły oczekiwane rezultaty: (1) umożliwiły Zarządowi wprowadzać w życie zamierzenia, (2) podniosły efektywność KR w reagowaniu na nieprawidłowości.
c.    Nieprawdą jest, że KR zaproponowała zmianę w statucie dotyczącą wyłącznego prawa polskich obywateli do bycia członkami stowarzyszenia – ten zapis w niezmienionej formie istnieje od początku stowarzyszenia.
24.    Nieprawdą jest, że wycofanie się Kancelarii Prawnej Paturej jest wynikiem działań Komisji Rewizyjnej – jest to suwerenna decyzja właściciela kancelarii.
25.    W sprawozdaniu całkowicie myli się pojęcia i rolę Komisji Rewizyjnej, której jest, przede wszystkim, wynikająca ze statutu kontrola nad działalnością stowarzyszenia – a nie wkład w pracę Zarządu.
26.    Nieprawdą jest, że Maciej Maciejewski jest twórcą ‘koncepcji kontrolingu finansowego PFS’. Przede wszystkim, KR, działając wspólnie wypracowała wszystkie obecne elementy kontroli:
a.    (1) procedura zatwierdzania wydatków (autorstwa Tomka Banasiaka)
b.    (2) wskazówki i wymogi dotyczące finansów (autorstwa Tomka Banasiaka i Jarka Kopyta)
c.    (3) plan kont stowarzyszenia (autorstwa Tomka Banasiaka i Maćka Maciejewskiego).
27.    Założenie Polskiego Związku Squasha – brak jakichkolwiek działań po piśmie od MTSiR z dnia 1 kwietnia 2009, mimo, że 2 września 2009 r. zostały dodane dwie nowe dyscypliny: MuayThai i Western i Rodeo.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Squasha na Walne Zebranie Członków w dniu 14 marca 2010 roku za okres od 5 września 2009 do 11 marca 2010 roku.

Niniejsze sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (KR) jest uzupełnieniem sprawozdania za okres od 1 lutego do 4 września 2009 i zawiera trzy części:
1.    Działalność Komisji Rewizyjnej w okresie od 5 września 2009 do 11 marca 2010 roku
2.    Współpraca z Zarządem wybranym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 4 października 2009 oraz ocena prac Zarządu.
3.    Podsumowanie sprawozdania KR.

Tekst niniejszego sprawozdania został przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 14 marca 2010 roku.

Część 1. Działalność KR w okresie od 5 września 2009 do 11 marca 2010 roku.

W okresie od 1 lutego 2009 roku do 11 marca 2010 roku KR działała niezmiennie w następującym składzie:

1.    Tomasz Banasiak – Przewodniczący
2.    Jarosław Kopyt – Zastępca Przewodniczącego
3.    Wojciech Karwowski – Sekretarz
4.    Kamil Dominiak – Członek komisji
5.    Maciej Maciejewski – Członek komisji
6.    Waldemar Paturej – Członek komisji

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem KR odbyła 5 spotkań. Średnia frekwencja wyniosła 87%. Każde spotkanie KR zostało objęte protokołem opublikowanym do wiadomości członków Stowarzyszenia na stronie pfs.com.pl. Ponadto członkowie KR odbyli wiele nieformalnych spotkań roboczych i konsultacji, również z innymi członkami Stowarzyszenia, nieobjętych protokołami.

W toku swoich prac KR zajmowała się szeroko rozumianymi aspektami funkcjowania Stowarzyszenia. W szczególności, w trakcie posiedzeń, KR zajmowała się następującymi tematami:
1.    Efektywność działań Zarządu Stowarzyszenia;
2.    Sposób zarządzania Stowarzyszeniem oraz formuła pracy i komunikacji organów władz Stowarzyszenia;
3.    Proces zatwierdzania wydatków i podejmowania zobowiązań w Stowarzyszeniu i jego zgodność z procedurą;
4.    Proces księgowania wydatków i przychodów Stowarzyszenia oraz ich raportowanie, z uwzględnieniem wcześniej opracowanego planu kont;
5.    Finansowanie działalności Stowarzyszenia;
6.    Status w PFS wybranego w dniu 14 października 2009 członka Zarządu Denisa Lopatina;
7.    Organizacja rozgrywek w Polsce, w tym IMP 2010, Squash Masters 2009 i 2010, ENCC 2010, liga drużynowa;
8.    Inne bieżące zagadnienia.

Realizując wynikające z § 21 statutu PFS zadanie kontroli finansowej Stowarzyszenia, KR stworzyła:
–    Procedurę kontroli wydatków i zaciągania zobowiązań,
–    Wskazówki do Zarządu Stowarzyszenia na bazie audytu sprawozdań finansowych,
–    Plan kont Stowarzyszenia.
Niniejsze dokumenty zostały przyjęte przez Zarząd w dniu 15 maja 2009 roku, a także zostały szczegółowo przedstawione Walnemu Zebraniu Członków w dniu 6 września 2009 roku. W okresie sprawozdawczym KR skupiła się na weryfikacji realizacji powyższych wymogów przez Zarząd Stowarzyszenia. Już na początku kadencji obecnego Zarządu, realizując uzgodnioną z k. prezesem Michańków agendę, (mail z dnia 2009-10-13 17:58), przeprowadzono telekonferencję z k. prezesem Michańków, podczas której k. prezes potwierdził zrozumienie procedury, jej wdrożenie i stosowanie. Ponadto, wytypowany członek KR Tomasz Banasiak, wsparł Zarząd w rozmowach z biurem rachunkowym uczestnicząc w spotkaniu dotyczącym wdrożenia planu kont, a także systemu raportowania.

Dużo czasu KR poświęciła pracom nad Statutem Stowarzyszenia. KR przypomina, że zaproponowane w dniu 6 września 2009 r. zmiany miały systemowo rozwiązać problem paraliżu decyzyjnego w Zarządzie, podnieść efektywność decyzyjną Zarządu, ułatwić realizację zadań statutowych przez KR. KR stwiedza, że zmiany, oparte na sprawdzonych rozwiązaniach z życia gospodarczego, przyniosły oczekiwane rezultaty:
–    Zarząd w pełni i bez ograniczeń wprowadzał w życie swoje zamierzenia. Przykładem może być wprowadzona z dnia na dzień opłata rankingowa.
–    KR mogła efektywnie reagować na nieprawidłowości. Przykładem może być odwołanie członka Zarządu za poświadczenie nieprawdy.

Kolejnym ważnym, z punktu widzenia zarządzania Stowarzyszeniem elementem prac KR była weryfikacja statusu w Stowarzyszeniu p. Denisa Lopatina, obywatela rosyjskiego przebywającego na terenie RP i legitymującego się kartą stałego pobytu. W wyniku tych prac stwierdzono, że p. Denis Lopatin podpisując się pod Deklaracją Członkowską będącą podstawą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, poświadczył nieprawdę w stosunku do posiadania przez niego obywatelstwa polskiego oraz znajomości statutu stowarzyszenia. Niniejsze poświadczenie nieprawdy stało się podstawą uchwały KR o odwołaniu z funkcji członka Zarządu.

Podsumowaniem prac KR odzwierciedla poniższe zestawienie uchwał oraz ich realizacji przez Zarząd:

L.p.    Data    Treść    Realizacja przez Zarząd
1    2009/10/05    Przyjęcie Regulaminu prac KR zgodnego z uchwalonym 6 września 2009 r. statutem stowarzyszenia    Nd.
2    2009/10/14    Wyjaśnienie zgodności ze stanem faktycznym oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa przez D. Lopatina – 5 dni roboczych    Wyjaśnienie udzielono 2010/10/29
3    2009/10/14    Wykaz umów zawartych przez Zarząd z podmiotami powiązanymi lub o większej wartości (p.2 części D procedury) – 5 dni roboczych    Niepełny wykaz umów przesłany 2009/10/29
4    2009/10/14    Dostarczenie KR umów, o których mowa powyżej (w myśl procedury) – 5 dni roboczych    Częściowa odpowiedź udzielona w dniu 2009/10/30 (serwis ENCC i PFS).
Pozostałe umowy przekazane w biurze PFS w dniu 2009/11/15
5    2009/10/14    Wyjaśnienie powodów nieprzestrzegania procedury przed podpisaniem umowy z podmiotem powiązanym związaną z organizacją ENCC 2009 – 5 dni roboczych    Odpowiedź osobista prezesa z dnia 2009/10/29: ‘stan wiedzy nie pozwala na wyjaśnienie powodów’.
Odesłanie do Ł. Nitki i D. Lopatina, jako osób reprezentujących Zarząd.
6    2009/11/25    Wykreślenie D. Lopatina z listy członków zwyczajnych stowarzyszenia w myśl obowiązującego statutu    Odpowiedź udzielona 2010/01/11: odmowa wykreślenia z listy członków zwyczajnych (niezgodność statutu z ustawą, brak powodów do wykreślenia)
7    2009/11/25    Odwołanie D. Lopatina z funkcji członka Zarządu    Nd.
8    2009/11/25    Wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości przy zawieraniu umów z udziałem PFS (szczegóły w protokole ze spotkania KR) – 5 dni roboczych.    Odpowiedź udzielona 2010/01/11:
– usunięcie nieprawidłowej reprezentacji PFS (umowa na IMP 2010)
– odmowa udzielenia wyjaśnień i kłamstwo o braku znajomości procedury
– prośba ‘o przedstawienie dokumentu potwierdzającego istnienie przytaczanej procedury oraz jej treść’
9    2009/11/25    Wezwanie do przestrzegania regulaminu prac Zarządu    Brak reakcji
10    2009/11/25    Wezwanie do analizy zgodności opłat na cele statutowe ze statutem i regułami turniejowymi    Brak reakcji
11    2009/11/25    Wezwanie do zarejestrowania Walnego Zebrania członków z dnia 4 października 2009 – bez zwłoki.    Odpowiedź z dnia 2009/12/22: Dokumenty złożone w dniu 2009/12/17.
12    2010/02/05    Wezwanie do zwołania Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia – ogłoszenie do 10 lutego, termin WZ do 14 marca 2010.    Informacja na stronie pfs.com.pl z dnia 2010/02/10.
Formalne zaproszenie na WZ z dnia 2010/02/14

Część 2. Współpraca z Zarządem wybranym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 4 października 2009 oraz ocena prac Zarządu.

1.    Realizacja statutowych zadań Stowarzyszenia:
1.1.    Rejestracja Squasha, jako dyscypliny sportu, rejestracja Związku Sportowego Squasha. KR nie otrzymała jakichkolwiek informacji o pracach Zarządu nad realizacją tych zadań,
1.2.    Finansowanie działalności Stowarzyszenia, pozyskanie sponsora strategicznego PFS, funduszy unijnych. KR nie otrzymała jakichkolwiek informacji o pracach Zarządu nad realizacją tych zadań,
1.3.    Organizacja rozgrywek indywidualnych, drużynowych, innych. Rozgrywki indywidualne przebiegają prawidłowo. KR wyraża zaniepokojenie statusem Systemu Rankingowego (SR) PFS. Brak umowy na wykonanie i eksploatację SR, fakt zainstalowania SR na serwerach dostawcy tworzy realne ryzyko dla jego prawidłowego funkcjonowania. KR wskazuje na rosnące ryzyko najważniejszej imprezy międzynarodowej – ENCC2010. Ryzyko spowodowane jest brakiem umowy z Organizatorem oraz brakiem harmonogramu realizacji tych zawodów.
1.4.    Kadra. KR nie zgłasza uwag do realizacji zadań Zarządu związanych z funkcjonowaniem Reprezentacji Polski.
1.5.    Sprawy sędziowskie. KR nie zgłasza uwag do realizacji zadań Zarządu związanych ze sprawami sędziowskimi.
1.6.    Program juniorski. KR nie otrzymała jakichkolwiek informacji o pracach Zarządu nad realizacją tych zadań,
1.7.    Inne bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem PFS. KR pozytywnie ocenia przeniesienie biura PFS do klubu Squash City oraz zatrudnienie asystentki Zarządu. Niepokój KR budzi natomiast fakt znacznego opóźnienia rejestracji Walnego Zebrania w KRS, oraz ostry konflikt interesów jaki wystąpił u Prezesa PFS Adama Michańków przy okazji windykacji zaległości płatniczych PFS przez podmioty gospodarcze zależne od Prezesa PFS (łącznie z groźbą wyłączenia strony pfs.com.pl). KR nie jest znany aktualny status współpracy PFS z XTB Brokers, w tym stan rozliczeń finansowych oraz realizacji zobowiązań (organizacja Polish Open). KR nie dysponuje również informacją o ostatecznym, protokolarnym przejęciu przez Zarząd majątku oraz dokumentacji Stowarzyszenia. KR nie jest również znany aktualny status sprawy umowy/braku umowy o pracę Pauliny Kaletki, a co za tym idzie konsekwencji finansowych dla Stowarzyszenia.
2.    Sprawy finansowe Stowarzyszenia.
KR z przykrością stwierdza, że nie jest w stanie przedstawić Walnemu Zebraniu oceny stanu finansów Stowarzyszenia. Ten ubolewania godny fakt jest konsekwencją braku jakichkolwiek sprawozdań finansowych Zarządu. Sytuacja taka istniała pod rządami poprzedniego Zarządu, została napiętnowana przez ostatnie Walne Zebranie, jednak nowy Zarząd zarówno nie nadrobił zaległości sprawozdawczych z kadencji poprzedniego Zarządu jak i nie przedstawił sprawozdania za IV kwartał 2009 roku. KR stwierdziła wiele przypadków nieprawidłowości dotyczących finansowej strony umów zawieranych przez Zarząd Stowarzyszenia, opisanych w protokole posiedzenia KR z dnia 2009-11-25. Temat ten jest rozwinięty w p.3 niniejszej oceny.
3.    Umowy zawarte przez PFS.
KR stwierdziła wiele przypadków nieprawidłowości opisanych w protokole posiedzenia KR z dnia 2009-11-25. Zarząd, wezwany uchwałą KR nr 3 z dnia 2009-11-25 do wyjaśnienia nieprawidłowości, uchylił się od udzielenia wyjaśnień powołując się na nieznajomość „Procedury zatwierdzania wydatków, podejmowania zobowiązań i raportowania wyników Stowarzyszenia”. KR odrzuca taką argumentację ponieważ „Procedura…”, uchwalona przez KR uchwałą nr 2 z dnia 2009-04-23 została przekazana ówczesnemu Zarządowi do realizacji. Członkami ówczesnego Zarządu byli Panowie Adam Michańków i Denis Lopatin. KR traktuje uchylenie się od udzielenia wyjaśnień jako świadome utrudnienie Komisji Rewizyjnej realizacji statutowych zadań w Stowarzyszeniu.
4.    Przetargi realizowane w PFS.
Analizując ich przebieg KR stwierdziła wiele przypadków nieprawidłowości polegających na: całkowitym braku ogłoszenia przetargu (1 przypadek – wybór Sponsora Reprezentacji), braku daty ogłoszenia przetargu (4 przypadki), braku powiadomienia w „Komunikatach PFS” (4 przypadki), brak dokumentu z warunkmi przetargu (4 przypadki), brak podsumowania przetargu i uzasadnienia wyboru (6 przypadków), braku uchwały Zarządu dokonującej wyboru oferenta (5 przypadków). KR sygnalizuje również bardzo niepokojące przedłużanie czasu realizacji przetargów, przesuwanie dat oraz fakt braku umów ostatecznych w przypadku 6 przetargów mimo, że Zarząd pracuje nad nimi już od 5 miesięcy. Poniżej zamieszczono podsumowanie przebiegu 7 przetargów jakie odbyły się lub się nadal odbywają z udziałem PFS.
4.1.    DMP 2010 – jest notatka w „Konkursy, przetargi”, brak daty, jest komunikat w „Komunikatach PFS” z dnia 2009-11-03, jest dokument „Zapytanie ofertowe” z dnia 2009-10-30 z zapowiedzią podpisania umowy do 2009-12-15 – aktualny status przetargu nieznany
4.2.    IMP 2010 – jest notatka w „Konkursy, przetargi”, brak daty, brak komunikatu w „Komunikatach PFS”, brak warunków przetargu, brak podsumowania przetargu i uzasadnienia wyboru, wybór dokonany w dniu 2009-10-26 (komunikat w „Komunikaty PFS”), umowa podpisana,
4.3.    ENCC 2010 – jest notatka w „Konkursy, przetargi”, brak daty, jest komunikat w „Komunikatach PFS” z dnia 2009-11-03, jest dokument „Zapytanie ofertowe” z dnia 2009-11-13 z zapowiedzią podpisania umowy do 2009-12-15, brak podsumowania przetargu i uzasadnienia wyboru, uchwała Zarządu nr 4 z 2010-01-11, z zapowiedzią podpisania umowy do 2010-02-20 – aktualny status nieznany             ALE         istnieje dokument z adnotacją ESF naniesioną dnia 2009-11-05 potwierdzający chęć przeniesienia przez PFS turnieju ENCC2010 z Krakowa do Warszawy – potencjalne, poważne naruszenie procedury przetargowej sugerujące ustawienie przetargu i nieuczciwe działanie Zarządu PFS,
4.4.    Wybór Partnera Sprzętowego Reprezentacji – jest notatka w „Konkursy, przetargi”, brak daty, brak komunikatu w „Komunikatach PFS”, brak warunków przetargu, brak podsumowania przetargu i uzasadnienia wyboru, wybór dokonany w dniu 2009-10-25 (komunikat w „Komunikaty PFS”), zapowiedź podpisania umowy do dnia 2009-11-05 – aktualny status umowy nieznany.
4.5.    Wybór Sponsora Reprezentacji – brak notatki w „Konkursy, przetargi”, brak komunikatu w „Komunikatach PFS”, brak warunków przetargu, brak podsumowania przetargu i uzasadnienia wyboru, wybór dokonany w dniu 2009-10-25 (komunikat w „Komunikaty PFS”), zapowiedź podpisania umowy do dnia 2009-11-05 – aktualny status umowy nieznany.
4.6.    Partner Programu Juniorskiego – jest notatka w „Konkursy, przetargi”, brak daty, jest komunikat w „Komunikatach PFS” z dnia 2009-11-03, jest dokument „Zapytanie ofertowe” z dnia 2009-11-02 z zapowiedzią podpisania umowy do 2009-11-30, brak podsumowania przetargu i uzasadnienia wyboru, uchwała Zarządu nr 5 z 2010-01-11, podpisanie umowy do 2010-02-20 – aktualny status umowy nieznany.
4.7.    Wybór oficjalnej piłki PFS – jest notatka w „Konkursy, przetargi”, brak daty, brak komunikatu w „Komunikatach PFS”, brak warunków przetargu, brak podsumowania przetargu i uzasadnienia wyboru, wybór dokonany w dniu 2009-10-25 (komunikat w „Komunikaty PFS”), zapowiedź podpisania umowy do dnia 2009-11-05 – aktualny status umowy nieznany.
5.    Komunikacja Zarządu z członkami i środowiskiem.
KR opierając się na ocenie własnej oraz opiniach zawodników, mediów zajmujących się squashem, organizatorów imprez, właścicieli klubów, dystrybutorów sprzętu bardzo krytycznie ocenia jakość komunikacji oraz polityki informacyjnej Zarządu. Komunikacja Zarządu z KR w okresie sprawozdawczym pozostawiała wiele do życzenia.  Długi, liczony w miesiącach czas odpowiedzi na uchwały KR (uchwały z dnia 2009-11-25 doczekały się niepełnej odpowiedzi w dniu 2010-01-11), brak odpowiedzi na uchwały KR (np na uchwłę KR nr 6 z 2009-11-25 wzywającą Zarząd do wyjaśnienia przyczyn tego opóźnienia rejestracji Walnego Zebrania w KRS), zignorowanie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, brak zapowiedzianych cyklicznych raportów z bieżących prac Zarządu są podstawą takiej oceny. Nowa strona pfs.com.pl, pomimo atrakcyjniejszej formy graficznej, jest oceniana nisko głównie z powodu nieczytelnej organizacji informacji (trudno znaleźć potrzebne informacje), nieaktualnej zawartości, manipulowania treścią (nierejestrowane zmiany treści komunikatów). Zarząd praktycznie nie informuje o przebiegu swoich prac na co zwracała uwagę KR (uchwała KR nr 4 z 2009-11-25). W ciągu 5 miesięcy pracy Zarząd opublikował 2 (słownie dwa) protokoły swoich posiedzeń. Stosowana przez Zarząd komunikacja porzez krótkie notki w „Komunikatach PFS” lub „Aktualnościach” nie spełnia swojej roli, a co ważniejsze jest nieprawidłowa w świetle statutu PFS i uchwały Walnego Zebrania z dnia 2009-02-01. Błędy w komunikacji dotyczącej ważnej sfery przetargów zostały opisane w p.4 niniejszej oceny. Kolejnym przykładem złej komunikacji jest tryb wprowadzenia opłat rankingowych czemu dała wyraz KR w swojej uchwale z 2009-11-25. Do KR dotarło wiele opinii krytykujących autorytarny, często niezręczny i konfliktowy styl korespondencji Zarządu. Wymiany maili z klubem Niku, klubem Pajamad są tego przykładami.

Część 3. Podsumowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Brak realizacji przez Zarząd strategicznych zadań statutowych, kompletny brak informacji Zarządu o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, błędy formalne przy zawieraniu umów, zła organizacja przetargów, znaczące opóźnienia w organizacji imprez sportowych oraz formalizacji współpracy ze sponsorami, zła komunikacja z członkami Stowarzyszenia i Komisją Rewizyjną powodują, że Komisja Rewizyjna nie może pozytywnie ocenić prac Zarządu PFS bieżącej kadencji. W związku z tym, że część powyższych problemów zagraża bezpośrednio istnieniu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna prosi Walne Zebranie członków o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do naprawy powyższej sytuacji.

L.p.    Temat    Ocena [0…5]    Uzasadnienie
1    Realizacja statutowych zadań Stowarzyszenia    1    Kadra – bardzo dobrze, Rozgrywki, inne sprawy – dobrze, Rejestracja związku, finansowanie – bardzo źle, sprawy sędziowskie, program juniorski – brak podstaw do oceny
1    Sprawy finansowe Stowarzyszenia    0    Brak sprawozdań bieżących, brak sprawozdań zaległych, nieprzestrzeganie procedur, brak realizacji/opóźniona realizacja uchwał KR i Walnego Zgromadzenia
2    Umowy zawarte przez PFS    1    Braki formalne umów, nieprzestrzeganie procedur, brak realizacji/opóźniona realizacja uchwał KR
3    Przetargi realizowane w PFS    0    Brak ogłoszenia jednego przetargu, niedostateczna informacja nt przetargów, brak dokumentów przetargowych, brak prawidłowych roztrzygnięć przetargów, przeciąganie czasu trwania przetargów, brak umów z wybranymi oferentami
4    Komunikacja Zarządu z członkami i środowiskiem    0    Komunikacja i współpraca z KR – bardzo źle, strona internetowa – dostatecznie, informacja o pracach Zarządu – źle, komunikacja dot. przetargów – bardzo źle, komunikacja ze środowiskiem – źle

Wszystkie teksty ww poniżej są także dostępne na stronie PFS.

pozdr/wk

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).